AZP.25.4.35.2020

Dodane przez DzialZamowienP… - 10/12/2020 - 21:07
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dwóch 2-dniowych warsztatów z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym, dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Zapytanie ofertowe: na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Nazwa warsztatów:

„Warsztaty z komunikacji w zespole interdyscyplinarnym”

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dwóch 2-dniowych warsztatów z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym, dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Warsztaty będą realizowane w ramach projektu: „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (II edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

 1. Dokładny opis tematyki warsztatów, w tym zagadnienia i treści objęte warsztatami:

Warsztaty są przeznaczone dla 24 studentek i studentów kierunku: lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii i farmacji (ostatnich i przedostatnich lat studiów jednolitych, I i II stopnia) w zakresie kształtowania kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do współpracy w zespole interdyscyplinarnym, jak również i w bezpośrednim kontakcie z pacjentem geriatrycznym i jego otoczeniem. Zajęcia polegają na przekazaniu podstawowych informacji teoretycznych oraz pracy grupy (zajęcia w dwóch grupach około 12-osobowych) w formie case study pod nadzorem trenera. Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

 1. zasady prawidłowej komunikacji,
 2. bariery w komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych,
 3. plan opieki a zaburzenia w komunikacji,
 4. zasady postępowania w przypadku zaburzeń w komunikacji,
 5. komunikowanie się w zespole interdyscyplinarnym,
 6. analiza przypadków praktycznych,
 7. rozpoznawanie sytuacji stresu i metody radzenia sobie ze stresem,
 8. komunikowanie się z opiekunami osoby starszej.

 

 1. Sposób realizacji szkolenia:
 1. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów Wykonawca zobowiązany jest przestawić szczegółowy konspekt warsztatów.
 2. Wykonawca przygotuje i zapewni wszystkim uczestnikom na własność materiały dydaktyczne, obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane podczas warsztatów.
 3. Wykonawca wystawi uczestnikom zajęć zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.
 4. Zamawiający, na potrzeby szkolenia, zapewni salę wyposażoną w rzutnik multimedialny i ekran. Jeśli do przeprowadzenia warsztatów niezbędny będzie dodatkowy sprzęt, to zapewni go Wykonawca.
 5. Potwierdzeniem realizacji zajęć będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:
 1. protokołu zdawczo-odbiorczego w formie przygotowanej przez Zamawiającego;
 2. oryginału listy obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego wraz z listą z potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych;
 3. kserokopii wszystkich zaświadczeń wydanych uczestnikom.

6) Działania informacyjno-promocyjne:

 • Wykonawca umieści na wszystkich dokumentach i opracowaniach, informacje o nazwie warsztatów i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
 1. Wykonawca zapewni:
 • przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;
 • materiały dydaktyczne oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas warsztatów uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
 • właściwe i bezpieczne warunki realizacji szkolenia, w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zgodnych zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Prezesa Rady Ministrów i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w dacie szkolenia.

 

 1. Miejsce warsztatów: Warsztaty realizowane będą w siedzibie Zamawiającego, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. Dokładne miejsce szkolenia Zamawiający wskaże na co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 

 1. Planowany termin, czas trwania i godziny zajęć realizacji usługi:
 • Zamawiający zamierza zorganizować dwudniowe warsztaty dla każdej z dwóch grup studentów w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych: 2 grupy po 16 godzin (2 x 8 godz. każda grupa),
 • szkolenie dla I i II grupy powinno zostać zrealizowane w okresie: styczeń – czerwiec 2021 (w dniach: piątek –  8 godz. dydaktycznych, sobota - 8 godz. dydaktycznych dla każdej z dwóch grup),
 • dokładne terminy i godziny szkolenia określone zostaną przez Zamawiającego, w uzgodnieniu z Wykonawcą, na co najmniej 14 dni przed  datą ich rozpoczęcia dla każdej z dwóch grup.
 • szkolenia realizowane będą w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie miasta Białystok. Lokalizacja sali szkoleniowej zostanie wskazana przez Zamawiającego na 7 dni przed datą pierwszego szkolenia,
 • w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19) termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu maksymalnie do czerwca 2021 roku.

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu warsztatów w zakresie zagadnień, o których mowa w pkt 2.II.
 3. Przeprowadzenie co najmniej 3 takich warsztatów w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie w tabeli zamieszczonej w formularzu ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

 1. Dyspozycyjność, w okresie planowanej realizacji usługi.
Kryteria oceny:
Kryteria oceny:
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
 Cena oferty – 70% - max. liczba - 70 pkt
 Doświadczenie trenera: - 30% -liczba przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji dla pracowników branży medycznej w ciągu ostatnich 3 lat - max. liczba - 30 pkt.
2) Zasady oceny kryterium "Cena oferty"
 W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
 Liczba punktów = najniższa oferowana cena /cena oferty ocenianej x 70
 Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 punktów.
3) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie trenera”.
 W kryterium „Doświadczenie trenera” ocena zostanie dokonana na podstawie dotychczasowej działalności trenera biorącego udział w realizacji warsztatów.
 Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
• 3 szkolenia: 0 punktów,
• 4 - 5 szkolenia: 10 punktów,
• 6 - 7 szkoleń: 20 pkt.
• 8 i więcej szkoleń: 30 punktów
W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) liczbę i wykaz przeprowadzonych warsztatów/szkoleń z zakresu komunikacji dla pracowników/ studentów branży medycznej (z określeniem grupy zawodowej medycznej/ kierunków studiów medycznych) okresie 3 lat przed terminem składania ofert. Jeżeli w realizacji warsztatów bierze udział więcej niż 1 trener to należy podać doświadczenie korzystniejsze dotyczące jednego z nich.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.
Termin / okres wykonania zamówienia:
 szkolenie dla I i II grupy powinno zostać zrealizowane w okresie: styczeń – czerwiec 2021
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Piłaszewicz, Walentyna Horoszewska
Telefon kontaktowy:
85 748 56 50, 85 748 56 27
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dwóch 2-dniowych warsztatów z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym, dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, sprawa nr AZP.25.4.35.2020 - Nie otwierać przed dniem 23.12.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie.