AI.220.51.2021ZC

Dodane przez dit - 01/12/2021 - 09:39
Krótki opis zapytania:
Zestaw do nagrywania/odtwarzania konsultacji z udziałem pacjenta symulowanego
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw do nagrywania/odtwarzania konsultacji z udziałem pacjenta symulowanego.
skład zestawu:
1. kamera internetowa Logitech C920 Pro HD czarna
2. statyw studyjny oświetleniowy - Quadralite AIR 395
3. głowica CAMROCK H004 MINI Hot Shoe
4. głośniki Logitech Z 200 białe
5. wzmacniacz sygnału USB 2.0, 15m, Alu, UNITEK Y273

Kryteria oceny:
cena 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
10 dni roboczych od daty podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Backiel-Cybulska
Telefon kontaktowy:
85 686 5143
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu na adres email: it.oferty@umb.edu.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawomocnione osoby Wykonawcy.
Formularz powinien zawierać wymagane dane dot. opisu i oferowanego produktu.
W tytule maila należy wpisać nr zapytania ofertowego.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.