TZ.220.14.2021.ZO.17

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 01/12/2021 - 10:14
Krótki opis zapytania:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Oferty proszę składać na adres e-mail:

kamil.pilipiuk@umb.edu.pl

Część nr 1 - drobny sprzęt firmy Agilent wg załącznika nr 1

Część nr 2 - drobny sprzęt firmy Bionovo wg załącznika nr 2

Część nr 3 - drobny sprzęt firmy BIO-RAD wg załącznika nr 3

Część nr 4 - drobny sprzęt firmy QIAGEN wg załącznika nr 4

Część nr 5 - drobny sprzęt firmy Bionovo wg załącznika nr 5

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 14 dni od daty otrzymania zamówienia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Kamil Pilipiuk
Telefon kontaktowy:
857485536
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.