AI.220.46.2021ZC

Dodane przez DzialInformatyki - 30/11/2021 - 10:57
Krótki opis zapytania:
Licencja na oprogramowanie do zarządzania sprzętem komputerowym i inwentaryzacją systemów komputerowych
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Licencja Wieczysta dla 3 techników oraz 1500 stacji roboczych o minimalnej funkcjonalności systemu opisanej poniżej:
- System musi umożliwiać instalację na systemie operacyjnym Windows (wersja co najmniej 2008)
- Dostęp do systemu jest zapewniony za pośrednictwem konsoli webowej bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów
- System działa agentowo
- System obsługuje bazy danych Postgres oraz MS SQL jako instancje do przechowywania danych
- System posiada wbudowane funkcjonalności wykonywania backupu bazy danych, odtworzenia bazy danych, zmiany bazy danych
- System ma możliwość instalacji wersji 32bit oraz 64bit.
- System pozwala na podłączenie certyfikatu w formie .PFX(PKCS12)
- System posiada interfejs programowania aplikacji API pozwalający na integrację z innymi systemami
- System umożliwia połączenie z Servicedesk Plus
- System posiada możliwość zarządzania urządzeniami z systemami Windows (Vista i wyższe), Linux (Ubuntu 10.04), Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux 8 i wyżej, CentOS 8, Fedora 19, mandriva 2010, Debian 7, Linux Mint 13, OpenSuse 11, Suse enterprise Linux 11), macOS (wersja 10.7 i wyższe), Android (wersja 4.0 i wyższe), IOS (wersja 4.0 i wyższe), Windows Phone (wersja 8.1 i wyższe), chromeOS (wersja 57.0 i wyższe), tvOS (wersja 7.0 i wyższe)
- System rozpoznaje stacje robocze w ramach Active Directory oraz Workgroup.
- System umożliwia instalację i deinstalację aplikacji z indywidualnymi ustawieniami dla pojedynczych stacji, określonych grup roboczych, użytkowników lub grup użytkowników.
- System posiada wbudowane funkcje zarządzania i wdrażania łat systemowych i ServicePack na stacjach roboczych oraz serwerach, w szczególności musi rozpoznawać sekwencje instalacji.
- Funkcje wdrażania łat obejmują co najmniej oprogramowanie: systemy operacyjne Windows: Vista, 7, 8, 10, 2008, 2012, 2016, Microsoft Office, Google Chrome, Opera, Skype, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Shockwave Player, Adobe Flash Player, Java
- System posiada możliwość włączenia opcji testowania i zatwierdzania poprawek na wybranej grupie komputerów testowych przed instalacją poprawek w całym środowisku produkcyjnym.
- Architektura systemu umożliwia zarządzanie stacjami roboczymi w sieci LAN
- System posiada wbudowane narzędzia zarządzania zasobami IT, w szczególności rozpoznaje komponenty sprzętowe oraz oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych.
- System posiada wbudowane narzędzia zdalnego dostępu (sesji) z wykorzystaniem technologii ActiveX, HTML 5, z możliwością uzyskania potwierdzenia użytkownika oraz ma możliwość włączenia opcji nagrywania tych sesji.
- System umożliwia wdrażanie polityk konfiguracji dla systemów Windows, w szczególności polityk zużycia energii, konfiguracji drukarek i przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Microsoft Edge. 
- System posiada wbudowane narzędzia systemowe umożliwiające zdalne uruchomianie stacji roboczych, zdalne zamykanie stacji roboczych, skanowanie, czyszczenie i defragmentację dysków.
- System umożliwia uruchamianie zdalnego Menedżera Systemu dla systemu operacyjnego Windows bez potrzeby uruchamiania połączenia zdalnego sesją RDP, który pozwoli na: podgląd i zamykanie uruchomionych procesów na stacji roboczej, podgląd, uruchamianie, zatrzymywanie, zmianę stanu usług na stacji roboczej, uruchamianie zdalnego wiersza poleceń, podgląd, dodawanie i modyfikację rejestru systemowego stacji roboczej, przegląd logów systemowych stacji roboczej, podgląd menedżera urządzeń, podgląd udziałów sieciowych
- System umożliwia dodawanie i rozliczanie licencji aplikacji.
- System umożliwia generowanie raportów oraz planowania raportów i przesyłanie ich w formie pliku PDF, XLSX, CSV na podany adres mailowy

 

Kryteria oceny:
Cena - 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
5 dni roboczych od daty podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Paweł Remża
Telefon kontaktowy:
857485545
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu na adres email: it.oferty@umb.edu.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawomocnione osoby Wykonawcy. Uwaga: Formularz powinien zawierać wymagane dane dot. opisu i oferowanego produktu.
W tytule maila należy wpisać nr zapytania ofertowego oraz dołączyć wymagane dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.