AZP.25.4.34.2020

Dodane przez DzialZamowienP… - 10/12/2020 - 20:13
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dwóch 2-dniowych warsztatów kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach, dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Zapytanie ofertowe: na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dwóch 2-dniowych warsztatów kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach, dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Warsztaty będą realizowane w ramach projektu: „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (II edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 1. Dokładny opis tematyki warsztatów, w tym zagadnienia i treści objęte warsztatami:

Warsztaty są przeznaczone dla 24 studentek i studentów kierunku: lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii i farmacji (ostatnich i przedostatnich lat studiów jednolitych, I i II stopnia) w zakresie nabycia wiedzy i kształtowania kompetencji analitycznych niezbędnych do współpracy w interdyscyplinarnych grupach, jak również i w bezpośrednim kontakcie z pacjentem geriatrycznym i jego otoczeniem. Zajęcia polegają na przekazaniu podstawowych informacji teoretycznych z naciskiem na praktyczną pracę oraz praca grupy w formie case study pod nadzorem trenera, konsultacje podjętych działań, zajęcia grupach około 12-to osobowych

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

 1. zastosowanie w diagnostyce medycznej interpretacji wyników badań i rozmowy z pacjentem,
 2. charakter sytuacji problematycznych wymagających myślenia analitycznego w procesie diagnostycznym i terapeutycznym,
 3. fazy procesu analizy informacji medycznych i naukowych,
 4. najczęstsze błędy przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych,
 5. wybrane techniki i narzędzia analitycznego rozwiązywania problemów terapeutycznych,
 6. myślenie analityczne w pracy grupowej.

 

 1. Sposób realizacji szkolenia: 
 1. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów Wykonawca zobowiązany jest przestawić szczegółowy konspekt warsztatów.
 2. Wykonawca przygotuje i zapewni wszystkim uczestnikom na własność materiały dydaktyczne, obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane podczas warsztatów.
 3. Wykonawca wystawi uczestnikom zajęć zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.
 4. Zamawiający, na potrzeby szkolenia, zapewni salę wyposażoną w rzutnik multimedialny i ekran. Jeśli  do przeprowadzenia warsztatów niezbędny będzie dodatkowy sprzęt, to zapewni go Wykonawca.
 5. Potwierdzeniem realizacji zajęć będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:
 1. protokołu zdawczo-odbiorczego w formie przygotowanej przez Zamawiającego;
 2. oryginału listy obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych;
 3. kserokopii wszystkich zaświadczeń wydanych uczestnikom.

6) Działania informacyjno-promocyjne:

 • Wykonawca umieści na wszystkich dokumentach i opracowaniach, informacje o nazwie warsztatów i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
 1. Wykonawca zapewni:
 • przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;
 • materiały dydaktyczne oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas warsztatów uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
 1. Miejsce warsztatów: Warsztaty realizowane będą w siedzibie Zamawiającego, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. Dokładne miejsce szkolenia Zamawiający wskaże na co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia.
 2. Planowany termin, czas trwania i godziny zajęć realizacji usługi:
 • Zamawiający zamierza zorganizować dwudniowe warsztaty dla każdej z dwóch grup studentów w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych: 2 grupy po 16 godzin (2 x 8 godz. każda grupa),
 • szkolenie dla I i II grupy powinno zostać zrealizowane w okresie: luty  – czerwiec 2021 (w dniach: piątek –  8 godz. dydaktycznych, sobota - 8 godz. dydaktycznych dla każdej z dwóch grup),
 • dokładne terminy i godziny szkolenia określone zostaną przez Zamawiającego, w uzgodnieniu z Wykonawcą, na co najmniej 14 dni przed  datą ich rozpoczęcia dla każdej z dwóch grup.
 • szkolenia realizowane będą w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie miasta Białystok. Lokalizacja sali szkoleniowej zostanie wskazana przez Zamawiającego na 7 dni przed datą pierwszego szkolenia,
 • w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19) termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu maksymalnie do czerwca 2021 roku.

Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu warsztatów w zakresie zagadnień, o których mowa w pkt 2.II.
 3. Przeprowadzenie co najmniej 3 takich szkoleń/warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych/ zastosowania metod analitycznych dla pracowników branży medycznej i/lub studentów kierunków medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie w tabeli zamieszczonej w formularzu ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. kwalifikacji i doświadczenia.

 1. Dyspozycyjność, w okresie planowanej realizacji usługi.

 

Kryteria oceny:
Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena oferty – 60% 60 pkt
Doświadczenie trenera: maksymalna liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu zastosowania metod analitycznych dla pracowników branży medycznej lub studentów kierunków medycznych – 20% 20 pkt
Wykorzystanie w trakcie szkolenia gier szkoleniowych dopasowanych do tematyki szkolenia – 20% 20 pkt

2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty”
 w formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację warsztatów. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
 liczba punktów = najniższa oferowana cena /cena oferty ocenianej x 60
 najkorzystniejsza oferta otrzyma w tym kryterium 60 punktów.
3) Zasady oceny kryterium „Doświadczenie trenera”.
 W kryterium „Doświadczenie trenera” ocena zostanie dokonana na podstawie dotychczasowej działalności trenera biorącego udział w realizacji warsztatów.
 Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
• 3 szkolenia: 0 punktów
• 4 - 6 szkoleń: 10 punktów
• 7 i więcej szkoleń: 20 punktów
W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) liczbę i wykaz przeprowadzonych szkoleń/ warsztatów z zakresu zastosowania metod analitycznych dla pracowników branży medycznej lub studentów kierunków medycznych. Jeżeli w realizacji warsztatów bierze udział więcej niż 1 trener to należy podać doświadczenie zespołu, który miałby realizować szkolenie lub wskazać doświadczenie jednego z nich, korzystniejsze z punktu widzenia rozpatrywania oferty. W razie gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi doświadczenia, w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

4) Zasady oceny kryterium: „Wykorzystanie w trakcie szkolenia gier szkoleniowych dopasowanych do tematyki szkolenia”
 Wykonawca zdeklaruje w formularzu ofertowym liczbę gier szkoleniowych dopasowanych do tematyki szkolenia, które zrealizuje w trakcie trwania warsztatów.
 Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
• 0 gier szkoleniowych - 0 punktów
• 1 gra szkoleniowa - 10 punktów
• 2 i więcej gier szkoleniowych - 20 punktów.
5) Ostateczna ocena punktowa oferty.
 Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty + Doświadczenie trenera + liczba gier szkoleniowych): 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
Termin / okres wykonania zamówienia:
 szkolenie dla I i II grupy powinno zostać zrealizowane w okresie: luty – czerwiec 2021
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Piłaszewicz, Walentyna Horoszewska
Telefon kontaktowy:
85 748 56 50, 85 748 56 27
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów p/n „Warsztaty z kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach”, sprawa nr AZP.25.4.34.2020 - Nie otwierać przed dniem 23.12.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie.