APP.081.10.1.2020.WK

Dodane przez DzialProjektow… - 03/11/2021 - 09:13
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie "Warsztatów z komunikacji w zespole interdyscyplinarnym”
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dwóch 2-dniowych warsztatów z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym, dla 24 studentek i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Warsztaty będą realizowane w ramach projektu: „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (III edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

II. Dokładny opis tematyki warsztatów, w tym zagadnienia i treści objęte warsztatami:
Warsztaty przeznaczone są dla 24 studentek i studentów kierunku: lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii i farmacji (ostatnich i przedostatnich lat studiów jednolitych, I i II stopnia) w zakresie kształtowania kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do współpracy w zespole interdyscyplinarnym, jak również i w bezpośrednim kontakcie z pacjentem geriatrycznym i jego otoczeniem. Zajęcia polegają na przekazaniu podstawowych informacji teoretycznych oraz pracy grupy (zajęcia w dwóch grupach około 12-osobowych) w formie case study pod nadzorem trenera. Zakres tematyczny zajęć obejmuje:
1) zasady prawidłowej komunikacji,
2) bariery w komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych,
3) plan opieki a zaburzenia w komunikacji,
4) zasady postępowania w przypadku zaburzeń w komunikacji,
5) komunikowanie się w zespole interdyscyplinarnym,
6) analiza przypadków praktycznych,
7) rozpoznawanie sytuacji stresu i metody radzenia sobie ze stresem,
8) komunikowanie się z opiekunami osoby starszej.

III. Sposób realizacji warsztatów:
1) Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów Wykonawca zobowiązany jest przestawić szczegółowy konspekt warsztatów.
2) Wykonawca przygotuje i zapewni wszystkim uczestnikom na własność materiały dydaktyczne, obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane podczas warsztatów.
3) Wykonawca wystawi uczestnikom zajęć zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.
4) Zamawiający, na potrzeby warsztatów, zapewni salę wyposażoną w rzutnik multimedialny i ekran. Jeśli do przeprowadzenia warsztatów niezbędny będzie dodatkowy sprzęt, to zapewni go Wykonawca.
5) Potwierdzeniem realizacji zajęć będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:
   a) protokołu zdawczo-odbiorczego w formie przygotowanej przez Zamawiającego;
   b) oryginału listy obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego wraz z listą z potwierdzającą odbiór materiałów dydaktycznych;
   c) kserokopii wszystkich zaświadczeń wydanych uczestnikom.
6) Działania informacyjno-promocyjne:
- Wykonawca umieści na wszystkich dokumentach i opracowaniach, informacje o nazwie warsztatów i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
7) Wykonawca zapewni:
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;
- materiały dydaktyczne oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas warsztatów uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
- właściwe i bezpieczne warunki realizacji warsztatów, w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zgodnych zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Prezesa Rady Ministrów i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w dacie warsztatów.

IV. Miejsce warsztatów: Warsztaty realizowane będą w siedzibie Zamawiającego, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. Dokładne miejsce realizacji usługi Zamawiający wskaże na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów.

V. Planowany termin, czas trwania i godziny zajęć realizacji usługi:
- Zamawiający zamierza zorganizować dwudniowe warsztaty dla każdej z dwóch grup studentów w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych: 2 grupy po 16 godzin (2 x 8 godz. każda grupa),
- warsztaty dla I i II grupy powinny zostać zrealizowane w okresie: grudzień 2021 – czerwiec 2022 (w dniach: piątek – 8 godz. dydaktycznych, sobota - 8 godz. dydaktycznych dla każdej z dwóch grup),
- dokładne terminy i godziny warsztatów określone zostaną przez Zamawiającego, w uzgodnieniu z Wykonawcą, na co najmniej 14 dni przed datą ich rozpoczęcia dla każdej z dwóch grup.
- warsztaty realizowane będą w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie miasta Białystok. Lokalizacja sali szkoleniowej zostanie wskazana przez Zamawiającego na 7 dni przed datą pierwszych warsztatów,
- w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19) termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu maksymalnie do czerwca 2022 roku.

VI. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Wykształcenie wyższe.
2) Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu szkoleń/ warsztatów w zakresie zagadnień, o których mowa w pkt 2.II.
3) Przeprowadzenie od min. 1 do max. 10 szkoleń/ warsztatów z zakresu komunikacji dla pracowników branży medycznej i/lub studentów kierunków medycznych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert. Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie w tabeli zamieszczonej w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1, pkt 9). Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.
4) Dyspozycyjność, w okresie planowanej realizacji usługi.

VII. Kryteria oceny:

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena oferty (PC)

70 pkt

Doświadczenie trenera (PD): liczba przeprowadzonych szkoleń/ warsztatów z zakresu komunikacji dla pracowników branży medycznej/ studentów kierunków medycznych w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert

30 pkt

 

2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty” (PC) – 70 pkt: w formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację warsztatów.
Liczba punktów PC zostanie wyznaczona wg wzoru:
PC = (PCn/PCo) x 70
gdzie:
PCn - cena najniższej oferty
PCo - cena oferty ocenianej
70 punktów - maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta

3) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie trenera” (PD) – 30 pkt: doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń/ warsztatów w zakresie tematyki objętej szkoleniem w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert.

Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone szkolenia/ warsztaty w ilości od 1 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych szkoleń/ warsztatów wynosi 1, natomiast maksymalna liczba przeprowadzonych szkoleń/ warsztatów uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 10. Liczbę szkoleń/ warsztatów przeprowadzonych dla pracowników branży medycznej/ studentów kierunków medycznych wraz z dokładnym określeniem grupy zawodowej/ kierunków studiów medycznych należy podać w pkt. 9 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1). Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.
Liczba punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:
PD = (PS/PN) x 30
gdzie:
PS – liczba szkoleń/ warsztatów w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba szkoleń/ warsztatów – 10
30 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta

4) Ostateczna ocena punktowa oferty (P).
- Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P) obliczoną według wzoru: P = PC + PD
- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

 

Termin / okres wykonania zamówienia:
Grudzień 2021 - Czerwiec 2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Projektów Pomocowych
Numer pokoju:
221
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Piłaszewicz
Telefon kontaktowy:
85 748 56 50
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji nr APP.081.10.1.2020.WK - Nie otwierać przed dniem 16.11.2021, godz. 12.00" Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.