TZ.220.1.2020.8.12

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 10/12/2020 - 09:25
Krótki opis zapytania:
Zakup maseczek ochronnych FFP2 KN 95
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1 

Oferty proszę składać na adres e-mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Dostawa jednorazowa

Dołączyć  certyfikaty.

Termin realizacji 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Środki jakie Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia- 135.000,00 zł. brutto

Kryteria oceny:
najniższa cena
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok , Dział Zaopatrzenia
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy:
857485544
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku , Dział Zaopatrzenia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.