APP.081.7.4.2020.P3

Dodane przez DzialProjektow… - 11/10/2021 - 08:00
Krótki opis zapytania:
Przeprowadzenie szkolenia „Depilacja Lycon” dla studentów kosmetologii
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Depilacja Lycon”. Szkolenie odbędzie się w salach zapewnionych przez Wykonawcę, na terenie miasta Białegostoku. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
 
II. Dokładny opis tematyki szkolenia:
1. Szkolenie dedykowane studentom kosmetologii, prowadzone będzie na poziomie dostosowanym do ich potrzeb. Celem warsztatów będzie zdobycie aktualnej wiedzy na temat depilacji Lycon. Szkolenie podwyższy zawodowe umiejętności praktyczne z kosmetologii upiększającej.
2. Tematyka szkolenia:
Szkolenie podzielone na 2 stopnie zaawansowania
a) Stopień 1: Prawidłowe wykorzystanie wosków i innych produktów Lycon. Przygotowanie skóry do zabiegu i pielęgnacja po zabiegu. Wprowadzenie i prezentacja systemu depilacji Lycon, depilacja częściowa pach, nóg, linii bikini, okolicy twarzy.
b) Stopień 2: Depilacja brazylijska u kobiet.

III. Sposób realizacji szkolenia:
1. Szkolenie warsztatowe.
2. W celu oceny podniesienia poziomu wiedzy oraz nabycia kompetencji przez studentów przeprowadzone zostaną testy kontrolne wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (wstępny i kończący) przygotowane, przeprowadzone i sprawdzone przez firmę organizującą szkolenie. Firma przekaże wyniki i porównanie testów początkowych i końcowych zamawiającemu. Po zaliczeniu przez uczestnika testu końcowego, firma zobowiązuje się do wystawienia zaświadczenia/certyfikatu firmowego podpisanego przez prowadzącego szkolenie lub odpowiednie organy reprezentujące firmę. Wskazane testy stanowią element procesu weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia.
3. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne, które uwzględnią stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
4. Wykonawca na pierwszych zajęciach szkolenia w każdej z grup przekaże uczestnikom materiały dydaktyczne niezbędne do jego realizacji.
5. W terminie do 14 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania we współpracy z Zamawiającym planu ramowego szkolenia ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji w toku szkolenia oraz harmonogramu szkolenia.
6. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu oryginały list obecności, przygotowane na szablonie przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji szkolenia.
8. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu, w ciągu 7 dni po zakończonym szkoleniu:
• oryginały list obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego,
• kserokopie wszystkich zaświadczeń/certyfikatów firmowych wydanych uczestnikom,
• oryginał potwierdzenia odbioru zaświadczeń/certyfikatów w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego,
• protokoły przekazania materiałów szkoleniowych,
• kserokopie dzienników zajęć,
• testy wstępne i końcowe uczestników wraz z porównaniem testów.
9. Wykonawca zapewni:
- w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.

IV. Miejsce szkolenia: Szkolenie praktyczne, realizowane będzie w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę, na terenie miasta Białegostoku.

V. Planowany termin realizacji szkolenia: Usługa będzie realizowana w okresie 11.2021-06.2022. Szkolenie może być realizowane również w weekendy. Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami sekcji III Opisu przedmiotu zamówienia.

VI. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:
1. Szkolenie zrealizowane zostanie w roku akademickim 2021/22, w okresie 11.2021-06.2022.
2. Zamawiający planuje zorganizowanie szkolenia dla 16 osób, w podziale na grupy: 4 grupy 4-osobowe.
3. Wymiar godzinowy zajęć: 16 godz. lekcyjnych/grupę, łącznie 64 godz. lekcyjne trwające po 45 min. każda w całym okresie realizacji usługi.
4. Godziny realizacji zajęć każdej grupy: Zamawiający zaplanuje wraz z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkolenia ze strony Wnioskodawcy godziny szkolenia. Szkolenie musi zakończyć się do dnia 30 czerwca 2022 r. Nie przewiduje się możliwości odwołania zajęć.

VII. Planowana liczba uczestników: 16 osób, studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kierunku Kosmetologia.

VIII. Wymagania wobec Wykonawcy: Osoba prowadząca szkolenie musi posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń w zakresie tematyki objętej szkoleniem w okresie ostatnich 10 lat. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

a. Cena (PC) – 70%:

Cena (PC) obliczana według wzoru:

Cena=(cena oferty najniższej )/(cena oferty rozpatrywanej) x 70

70 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za całość realizacji zamówienia.


b. Doświadczenie (PD) – 30% - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń w zakresie tematyki objętej szkoleniem w ciągu ostatnich 10 lat

Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone zajęcia/szkolenia w ilości od 1 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych zajęć/szkoleń wynosi 1, natomiast maksymalna liczba przeprowadzonych zajęć/szkoleń uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 10. Liczbę zajęć/szkoleń należy podać w pkt. 5 Formularza ofertowego.

Liczba punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:

PD = (PR/PN) x 30

gdzie:

PR – liczba zajęć/szkoleń w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba zajęć/szkoleń – 10
30 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta


Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów P obliczoną według wzoru:

P = PC + PD
Termin / okres wykonania zamówienia:
11.2021-06.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju:
222
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Michał Pawłowski, Agata Kuryga
Telefon kontaktowy:
85 686 5140
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia z Depilacji Lycon - nie otwierać przed dniem 22.10.2021 r. godz. 15:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • unieważnienia zapytania lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny,
  • do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie.