TZ.220.13.2021.ZO.56

Dodane przez DzialZaopatrze… - 07/10/2021 - 07:27
Krótki opis zapytania:
Dostawa oprogramowanie do analizy RIA / IRMA do Centrum Badań Klinicznych UMB
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1-5

 

Kryteria oceny:
Cena ofertowa + warunki gwarancji
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do 6 tygodni od podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, lewe skrzydło Pałacu Branickich, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
261
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Rafał Zawadzki
Telefon kontaktowy:
(85) 748 58 54
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Załączniki nr 1-5 oraz kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia - drogą elektroniczną na adres e-mail: rafal.zawadzki@umb.edu.pl
Oferta musi być zabezpieczona hasłem, które zostanie przesłane przez Wykonawcę po terminie składania ofert
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.