TZ.220.16.2021.ZO.47

Dodane przez DzialZaopatrze… - 23/09/2021 - 08:51
Krótki opis zapytania:
Dostawa mebli biurowych
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W załączniku

Kryteria oceny:
CENA I WARUNKI GWARANCJI
Termin / okres wykonania zamówienia:
DO 56 DNI
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
Numer pokoju:
pok. 262, I piętro
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Kamil Zadykowicz, kamil.zadykowicz@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
856865136
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1.Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
2.Wydruk z "Białej księgi".
3.Załączniki: 2,3,4
4.Materiały informacyjne - zgodne z wymaganiami ogólnymi
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, 15-089 BIAŁYSTOK, UL. KILIŃSKIEGO 1, KANCELARIA GŁÓWNA
Pokój numer:
160
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.