TZ.220.13.2021.ZO.45

Dodane przez DzialZaopatrze… - 23/09/2021 - 08:48
Krótki opis zapytania:
UWAGA: Zmiana terminu składania ofert.
Dostawa oprogramowania ortodontycznego dla Zakładu Ortodoncji UMB
ENGLISH: ATTENTION: Modification of the deadline for submitting the offers.
Brief description of the request: Delivery of orthodontic software for the UMB Department of Orthodontics. Case number: TZ.220.13.2021.ZO.45
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
ENGLISH: Request for quotation for selecting a Contractor for the contract of the value not exceeding the amount of PLN 130 000 net
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1-4. W przypadku Sprzedającego, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane jest wypełnienie załączników w języku angielskim i złożenie oferty w kwocie netto.

UWAGA: Nastąpiła zmiana terminu otwarcia ofert na 08.10.2021

Zamawiający zamieścił zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72026

ENGLISH: A detailed description of the subject of the contract is given in Annexes 1-4. In the case of a Seller who has its registered office or place of residence outside the borders of the Republic of Poland, it is required to fill in the appendices in English and submit an offer in the net amount.

ATTENTION: The deadline for submitting the offers has been changed to 08.10.2021

The Contracting Authority has posted the request for quotation on the Competitiveness Database under the link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72026

Kryteria oceny:
Cena ofertowa + warunki gwarancji
ENGLISH: Evaluation criteria: Offer price + warranty terms
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do 2 tygodni od podpisania umowy // ENGLISH: Term / period of performance of the contract: up to 2 weeks after signing the contract
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, lewe skrzydło Pałacu Branickich, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
ENGLISH: For further information, please contact: Medical University of Białystok, Supply Department, left wing of Branickich Palace, 15-089 Białystok, 1 Jana Kilińskiego Street
Dział:
Dział Zaopatrzenia / Supply Department
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Rafał Zawadzki
Telefon kontaktowy:
rafal.zawadzki@umb.edu.pl
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
ENGLISH: The following should be attached to the completed offer form (enclosure to the request): Annexes 1-4
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia - drogą elektroniczną na adres e-mail: rafal.zawadzki@umb.edu.pl. Oferta powinna być zabezpieczona hasłem, które zostanie przesłane przez Wykonawcę po terminie składania ofert.
ENGLISH: Place for submitting offers: Medical University of Białystok, Supply Department - electronically at the e-mail address: rafal.zawadzki@umb.edu.pl. The tender should be protected by a password which will be sent by the Contractor after the deadline for submission of tenders.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

 

ENGLISH: Medical University of Bialystok reserves the right to:

  • freely choose the offer,
  • conduct additional negotiations,
  • cancel the competition or amend its terms, including the limitation of the scope of the contract, without giving any reason.