TZ.220.11.2021.ZO.46

Dodane przez DzialZaopatrze… - 21/09/2021 - 08:55
Krótki opis zapytania:
PROBÓWKI ARCHIWIZACYJNE DO BADAŃ KODOWANYCH W SYSTEMIE 2D - 2 kpl
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W  ZAŁĄCZNIKACH

Kryteria oceny:
CENA + WARUNKI GWARANCJI
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 70 dni od podpisania umowy lub wysłania zamówienia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
Numer pokoju:
pok. 261, I piętro
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
SŁAWOMIR KIECZKA slawomir.kieczka@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
85 748 57 47
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1.Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
2. Wydruk z "Białej księgi".
3.Załączniki: 1, 2, 3, 4
4. Materiały informacyjne- zgodnie z wymaganiami ogólnymi.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU,
KANCELARIA OGÓLNA
UL. KILIŃSKIEGO 1,
15-089 BIAŁYSTOK
Pokój numer:
160 parter
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.