AI.220.30.2021ZC

Dodane przez DzialInformatyki - 13/09/2021 - 11:32
Krótki opis zapytania:
Dostawy dotyczące:
1. Licencja na komputerowy program planowania leczenia implantologicznego.
2. Usługi wydruku szablonów implantologicznych (niezależnie od liczby implantów).
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i realizacja następujących pozycji:

1.    Licencja na komputerowy program planowania leczenia implantologicznego.
2.    Usługa wydruku szablonów implantologicznych (niezależnie od liczby implantów).

Szczegółowy opis - załącznik Opis przedmiotu zamówienia.
 

UWAGA:

Wykorzystanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oraz znaków towarowych ma na celu wyłącznie zapewnienie kompatybilności zamawianego sprzętu i oprogramowania ze sprzętem i oprogramowaniem już posiadanym przez Zamawiającego oraz zapewnienie właściwości i parametrów zamawianego sprzętu i oprogramowania niezbędnych ze względu na specyfikę prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Dopuszcza się zastosowanie parametrów równoważnych

Kryteria oceny:
Cena - 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
Uruchomienie licencji - 5 dni roboczych od daty podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
lub jaroslaw.ogonowski@umb.edu.pl
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Jarosław Ogonowski
Telefon kontaktowy:
857485546
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
e-mail: it@umb.edu.pl.
Termin otwarcia 21/09/2021 godz. 10:30
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.