TZ.220.16.2021.ZO.43

Dodane przez DzialZaopatrze… - 13/09/2021 - 10:52
Krótki opis zapytania:
MODYFIKACJA OPISU I TERMINU SKŁADANIA OFERT Dostawa zestawu do elektroforezy
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W załączeniu

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu składania ofert z 20.09.2021 na 23.09.2021

Kryteria oceny:
CENA I WARUNKI GWARANCJI
Termin / okres wykonania zamówienia:
DO 28 DNI
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
Numer pokoju:
pok. 262, I piętro
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Kamil Zadykowicz, kamil.zadykowicz@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
856865136
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, 15-089 BIAŁYSTOK, UL.J.KILIŃSKIEGO 1, KANCELARIA OGÓLNA
Pokój numer:
160
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.