TZ.220.3.G.2021

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 08/09/2021 - 06:30
Krótki opis zapytania:
Dostawa gazów
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup gazów butlowych do pojemności 50 L wg załącznika. Dostawa na terenie miasta Białegostoku transportem UMB.

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
27.09.2021-26.09.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marcin Pawluczuk
Telefon kontaktowy:
85 748 55 58
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty proszę składać na adres email marcin.pawluczuk@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.