TZ.220.6.2020.11.33

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 03/12/2020 - 12:25
Krótki opis zapytania:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - części 5
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

oferty proszę składać na adres e-mail :katarzyna.polkowska@umb.edu.pl

Część 1 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Nest, Biologix - wg. załącznika nr.1
Część 2 - drobny sprzęt laboratoryjny - wg. załącznika nr.2
Część 3 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Bio-Rad - wg. załącznika nr.3
Część 4 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Cytogen - wg. załącznika nr.4
Część 5 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Mintenyl Biotec - wg. załącznika nr.5

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 14 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia
Dział:
Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy:
85 748 55 36
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Zaopatrzenia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.