AGU.304.39.2021

Dodane przez aleksandra.was… - 07/09/2021 - 09:58
Krótki opis zapytania:
Usługa kompleksowej analizy RNA-seq celem oceny stabilności transkryntomicznej opracowywanego modelu organoidu tkanki tłuszczowej dla 18 próbek.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie ekstrakcji RNA z próbek ludzkiej tkanki tłuszczowej oraz ludzkich komórek mezenchymalnych za pomocą kitu Qiagen RNeazy Plus Universal Mini Kit.

Przepisanie informacji na cDNA.

Przygotowanie bibliotek oraz sekwencjonowanie NGS z dyskryminacją PolyA na platformie Illumina® HiSeq w konfiguracji 2x150bp, min. 30M odczytów na próbkę.

Zamawiający posiada 18 próbek o masie ≥ 60mg.

Ponadto, analiza transkryptomiczna RNA-seq wraz z podstawową analizą statystyczną i przedstawieniem danych w formacie sFTP oraz wsparciem technicznym.

Analiza powinna dostarczyć raporty kontroli jakości, data QC, mapowania danych, różnicową analizę ekspresji genów, alternatywnego splicing’u oraz ontologii genów.

Dodatkowe informacje:

  1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert nr AGU.304.39.2021
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  3. Ofertę należy podpisać.
  4. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: AGU.304.39.2021
Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
Usługa powinna zostać zrealizowana w przeciągu 42 dni roboczych od daty wysłania próbek
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Centrum Badań Klinicznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
lek. Krzysztof Drygalski, email: krzysztof.drygalski@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
+48 693 257 770
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ( lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.304.39.2021
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.