TZ.220.1.2021.8.10

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 06/09/2021 - 07:03
Krótki opis zapytania:
DOSTAWA :
1.Materiały stomatologiczne do modelowania
2.Materiały stomatologiczne - zestaw płytek
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Materiały stomatologiczne do modelowania  wg załącznika nr 1 

Materiały stomatologiczne - zestaw płytek wg załącznika nr 2 

Oferty proszę składać na adres: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl 

Dostawy jednorazowe wg załaczników.

Miejsce dostawy: Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok

lub na adres jednostki Organizacyjnej wskazany w zamówieniu 

Kryteria oceny:
najniższa cena
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
tel. 85 748 55 44
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy:
+48 85 748 55 44
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 , 15-267 Białystok
e-mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.