TZ.220.14.2021.ZO.4

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 25/08/2021 - 08:35
Krótki opis zapytania:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (szalki, fiołki, igły, probówki, końcówki itp.)
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Oferty proszę składać na adres e-mail:

kamil.pilipiuk@umb.edu.pl

Część nr 1 - drobny sprzęt firmy Bionovo wg załącznika nr 1

Część nr 2 - drobny sprzęt firmy Copan wg załącznika nr 2

Część nr 3 - drobny sprzęt firmy Eppendorf wg załącznika nr 3

Część nr 4 - drobny sprzęt firmy Medlab wg załącznika nr 4

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 14 dni od daty otrzymania zamówienia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zaopatrzenie
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Kamil Pilipiuk
Telefon kontaktowy:
85 748 55 36
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.