TKE/26/2021

Dodane przez TKE - 06/08/2021 - 09:59
Krótki opis zapytania:
Prace remontowe pomieszczeń sanitariatów i naprawy schodów w budynku Collegium Uniwersum UMB w Białymstoku ul. Mickiewicza 2c
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont 2 łazienek (łazienka damska i łazienka męska) mieszczące się na parterze budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz miejscowa naprawa schodów lastrykowych.

Zamówienie obejmuje swym zakresem następujące pomieszczenia:

•             Łazienka damska – o powierzchni około 12, 50 m2

•             Łazienka męska – o powierzchni około  7, 50 m2

•             Miejscowa naprawa schodów lastrykowych zlokalizowanych w :

– Budynek Collegium Primum - około 12 miejsc

– Budynek Collegium Uniwersum - około 13 miejsc.

Kryteria oceny:
najkorzystniejsza cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
30.09.2021 r
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2c
Dział:
Działa Konserwacji i Eksploatacji ,15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2C
Numer pokoju:
152
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Zajczukj
Telefon kontaktowy:
502472715 , 85 748 55 48, 85 748 55 49
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Kosztorys w wersji uproszczonej.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji UMB
15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2c
pokój 152
Pokój numer:
152
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.