TZ.220.7.2021.7.1

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 03/08/2021 - 11:43
Krótki opis zapytania:
jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 14 części
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych - zamówienie udzielane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.).
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 14 części

Wypełnione i podpisane formularze cenowe (plus opcjonalnie oferty) proszę składać na adres e-mail: Lukasz.czega@umb.edu.pl

Kryteria oceny:
Cena ofertowa – 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do 30 dni od daty otrzymania zamówienia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
Dział:
Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Łukasz Czega
Telefon kontaktowy:
(85) 748 57 37
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
(Brak formularza ofertowego)
Termin składania ofert (data i godzina):
2021/08/12
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres Lukasz.czega@umb.edu.pl, z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie „DOSTAWY Z DZIEDZINY NAUKI. TZ.220.7.2021.7.1”
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.