TZ.220.13.2021.ZO.36

Dodane przez DzialZaopatrze… - 29/07/2021 - 09:43
Krótki opis zapytania:
Dostawa doposażenia meblowego sal wykładowych i komputerowych Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem dla Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB: doposażenie meblowe sal wykładowych i komputerowych – 1 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2

Kryteria oceny:
Cena ofertowa + warunki gwarancji
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do 24.09.2021
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, lewe skrzydło Pałacu Branickich, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
261
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Rafał Zawadzki
Telefon kontaktowy:
(85) 748 58 54
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - drogą elektroniczną na adres e-mail: rafal.zawadzki@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.