AGU.304.36.2021

Dodane przez aleksandra.was… - 29/07/2021 - 06:09
Krótki opis zapytania:
Przeprowadzenie sekwencjonowania jednego genu metodą Sangera dla 384 próbek DNA wraz z wcześniejszym przygotowaniem matrycy do sekwencjonowania w reakcji PCR oraz oczyszczaniem matrycy przed sekwencjonowaniem.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto.
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie sekwencjonowania jednego genu metodą Sangera dla 384 próbek DNA (długość odczytu 500-800 nt, sekwencjonowanie w obie strony) wraz z wcześniejszym przygotowaniem matrycy do sekwencjonowania w reakcji PCR oraz oczyszczaniem matrycy przed sekwencjonowaniem.

Wyniki badań przesłane zostaną Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres: gabriela.sokolowska1@umb.edu.pl.

Dodatkowe wymagania: Wykonawca pokrywa koszt przesyłki kurierskiej z suchym lodem zawierającej próbki DNA.

Dodatkowe informacje:

  1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert nr AGU.304.36.2021
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  3. Ofertę należy podpisać.
  4. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: AGU.304.36.2021
Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy przez sześć miesięcy.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Gabriela Sokołowska; email: gabriela.sokolowska1@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
85 746 88 18
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.304.36.2021
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.