TZ.220.4.2020.A.50

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 25/11/2020 - 13:14
Krótki opis zapytania:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W załączniku

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 14 dni od daty otrzymania zamówienia od zamawiającego
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3 3 (Dom Studenta nr 1) – wjazd od ul. Mickiewicza
Dział:
Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Piotr Zadykowicz
Telefon kontaktowy:
(85) 748 56 20
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Zaopatrzenia, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3 3 (Dom Studenta nr 1) – wjazd od ul. Mickiewicza
Lub
Drogą elektroniczną na adres e-mail: piotr.zadykowicz@umb.edu.pl
Według załącznika Cz.1 lub Cz.2
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.