DWL-073/ZPU2/4/2021

Dodane przez magdalena.kryp… - 28/07/2021 - 08:35
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Druk 3D - część I (poziom podstawowy) i część II (poziom zaawansowany)” dedykowanego nauczycielom akademickim UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne, w zakresie Druku 3D. Szkolenie będzie składać się z dwóch części – podstawowej (dla 21 uczestników) trwającej 10 godzin dydaktycznych oraz zaawansowanej (dla 6 uczestników), również trwającej 10 godzin dydaktycznych. Zaawansowana część szkolenia stanowi rozszerzenie części podstawowej. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pn.: „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) .
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie dwuetapowego szkolenia dedykowanego nauczycielom akademickim UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne, w zakresie druku 3D.
 2. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

II. Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:

 1. Część I szkolenia (poziom podstawowy) ma na celu zapoznanie się z procedurą druku 3D oraz musi obejmować następujące zagadnienia:
 • rodzaje drukarek 3D do celów protetycznych,
 • rodzaje materiałów wykorzystywanych w druku 3D,
 • materiały do wykonywania uzupełnień stałych w druku 3D,
 • materiały do wykonywania uzupełnień ruchomych w druku 3D,
 • możliwości wykonania modeli protetycznych w druku 3D,
 • przetwarzanie plików pozyskanych ze skanerów wewnątrz i zewnątrzustnych ,
 • nauka oprogramowania wykorzystywanego do obróbki plików STL,
 • projektowanie i wykonanie poszczególnych uzupełnień protetycznych (korona tymczasowa, szyna relaksacyjna, model protetyczny,
 • możliwości rozbudowy systemów druku 3D i wykorzystanie ich do innych zastosowań
 • podstawy nauki programowania i drukowania uzupełnień protetycznych,
 • praktyczne wykorzystanie drukarki 3D przez uczestników kursu,
 • Teoretyczne zintegrowanie w działaniu i projektowaniu drukarki 3D ze skanerem 3Shape  Trios 4 Move Plus (tworzenie sieci wewnętrznej i zabezpieczeń z wykorzystaniem istniejących zasobów sprzętowych UMB).

 

 1. Część II szkolenia (poziom zaawansowany) ma na celu zapoznanie się z zaawansowanym wykorzystaniem procedury druku 3D oraz musi obejmować następujące zagadnienia:
 • zaawansowane, praktyczne używanie drukarki 3D,
 • tworzenia pliku STL, który przesyłany jest do drukarki,
 • przetwarzanie plików pozyskanych ze skanerów wewnątrz i zewnątrzustnych,
 • nauka oprogramowania wykorzystywanego do obróbki plików STL,
 • projektowanie i wykonanie poszczególnych uzupełnień protetycznych (korona tymczasowa, szyna relaksacyjna, model protetyczny,
 • możliwości rozbudowy systemów druku 3D i wykorzystanie ich do innych zastosowań
 • nauka praktyczna programowania i drukowania uzupełnień protetycznych,
 • praktyczne wykorzystanie drukarki 3D przez uczestników kursu,
 • postprodukacja wydrukowanych prac,
 • Praktyczne zintegrowanie w działaniu i projektowaniu drukarki 3D ze skanerem 3Shape  Trios 4 Move Plus (tworzenie sieci wewnętrznej i zabezpieczeń z wykorzystaniem istniejących zasobów sprzętowych UMB).

 

Tak przyjęta forma szkoleń przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i pozwoli uczestnikom na zastosowanie nabytych kompetencji w środowisku akademickim. Szkolenie umożliwi prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, wirtualnego planowania zmian związanych z leczeniem pacjenta, a następnie wdrażania tych zmian w postaci uzupełnień protetycznych wykonywanych w technologii druku 3D.

III. Sposób realizacji szkolenia:

 1. Szkolenie będzie składać się z dwóch części – podstawowej (dla 21 uczestników) i zaawansowanej (dla 6 uczestników). W części zaawansowanej szkolenia weźmie udział 6 osób biorących wcześniej udział w szkoleniu podstawowym. Zaawansowana część szkolenia stanowi rozszerzenie części podstawowej. W części I szkolenia weźmie udział 21 uczestników będących nauczycielami akademickimi UMB prowadzącymi zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym i na kierunku Techniki Dentystyczne. W części II szkolenia weźmie udział 6 uczestników będących nauczycielami akademickimi UMB prowadzącymi zajęcia na kierunku Techniki Dentystyczne. Zamawiający wymaga, aby obie części szkolenia odbyły się w następujących po sobie dniach (pierwszy dzień – część I, szkolenie z poziomu podstawowego; drugi dzień – część II, szkolenie z poziomu zaawansowanego).
 2. Szkolenie w ramach:
 • części I - realizowane będzie jednego dnia i trwać będzie 10 godzin dydaktycznych (wykład – 7 godzin dydaktycznych, zajęcia warsztatowe – 3 godziny dydaktyczne).
 • części II - realizowane będzie jednego dnia i trwać będzie 10 godzin dydaktycznych (wykład - 3  godziny dydaktyczne, zajęcia warsztatowe –7 godzin dydaktycznych).
 1. W terminie do 14 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu dla części I i II szkolenia.
 2. Wykonawca, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe w formie papierowej, które będą niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz zostaną wykorzystane do pracy dydaktycznej po jego zakończeniu.
 3. Wykonawca zapewni sprzęt i materiały zużywalne potrzebne do przeprowadzenia szkolenia, kompatybilne i/lub współpracujące w pełni ze sprzętem, którym dysponuje UMB (m. in. drukarka NextDent 3D 5100 + oprogramowanie 3D Sprint Basic, lampa do polimeryzacji NextDent LC 3D Print Box, urządzenie do mieszania żywic LC 3D Mixer, skaner wewnątrzustny 3Shape Trios 4 Move Plus z oprogramowaniem).

W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w szczególności następujące wyposażenie.:

1) Drukarka NextDent 3D 5100 + oprogramowanie 3D Sprint Basic:

 • Wyposażona w rewolucyjną technologię  FIGURE 4- co gwarantuje 4-krotnie wyższą prędkość wydruku;
 • zastosowane rozwiązania umożliwiają zmniejszenie kosztów związanych z użyciem materiałów nawet o 90%;
 • portfolio żywic producenta( szeroka paleta resinów) , całkowicie pokrywające możliwości druku 3D;
 • zestaw obejmujący kompletny system ( drukarka ,lampa do polimeryzacji, urządzenie do mieszania żywic);
 • technologia druku DLP;
 • dokładność ( piksel) 65;
 • wydruk całej platformy z koronami +/- 25 minut;
 • platforma robocza(xyz): 124,8 mm x 70,2mmx196mm;
 • długość fali 405 nm;

2) materiały i narzędzia podstawowe wykorzystywane w druku 3D (lampa do polimeryzacji NextDent LC 3D Print Box);

3) materiały i narzędzia pomocnicze potrzebne do druku 3D (urządzenie do mieszania żywic LC 3D Mixer);

4) komputery z oprogramowaniem 3Shape Trios;

5) skaner wewnątrzustny 3Shape Trios 4 Move Plus z oprogramowaniem;

6) unit stomatologiczny;

7) pozostałe akcesoria niezbędne do realizacji zagadnień teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem szkolenia.

 

6. Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (uczestnicy części I szkolenia otrzymają jedno zaświadczenie, natomiast uczestnicy zarówno I, jak i II części szkolenia, otrzymają dwa osobne zaświadczenia o ukończenia szkolenia). Zamawiającemu zostaną przekazane ich kserokopie.

7. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu:

 • oryginały list obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego - osobna lista obecności dla części I (poziom podstawowy) i części II (poziom zaawansowany) szkolenia,
 • oryginały list odbioru materiałów szkoleniowych w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego - osobna lista dla części I (poziom podstawowy) i części II (poziom zaawansowany) szkolenia,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wydanych wszystkim uczestnikom,
 • oryginały list odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego - osobna lista dla części I (poziom podstawowy)  i części II (poziom zaawansowany) szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej przekazane na pamięci przenośnej pendrive.

 

 1. Działania informacyjno-promocyjne:

Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, listach odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia, listach odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, materiałach szkoleniowych i innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.

 1. Wykonawca zapewni:
 1. dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
 2. przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
 3. materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

 

IV. Miejsce szkolenia

Szkolenie w ramach części I i II odbędzie się w zapewnionym przez Wykonawcę miejscu (sala szkoleniowa, laboratorium protetyczne).

 

V. Planowany termin realizacji usługi:

W ciągu 1,5 miesiąca od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

 

VI. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:

 • Część I szkolenia (poziom podstawowy) - 10 godzin dydaktycznych (wykład – 7 godzin dydaktycznych, ćwiczenia praktyczne – 3 godziny dydaktyczne).

 

 • Część II szkolenia (poziom zaawansowany) - 10 godzin dydaktycznych (wykład – 3 godziny dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne – 7 godzin dydaktycznych).

 

VII. Planowana liczba uczestników:

 1. Część I szkolenia (poziom podstawowy):

Zamówienie dotyczy szkolenia dla maksymalnie 21 osób, podzielonych na dwie grupy szkoleniowe

  1. pierwsza grupa - 15 osób - szkolenie dla nauczycieli akademickich UMB prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym,
  2. druga grupa - 6 osób - szkolenie dla nauczycieli akademickich UMB prowadzących zajęcia na kierunku Techniki Dentystyczne.

 

Liczebność całej grupy szkoleniowej z poziomu podstawowego może zostać pomniejszona o maksymalnie 3 osoby. Ostateczna liczebność zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem części I szkolenia. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.

 

 1. Część II szkolenia (poziom zaawansowany):

Zamówienie dotyczy szkolenia dla grupy 6 osób, które uczestniczyły poprzedniego dnia w szkoleniu podstawowym, dla nauczycieli akademickich UMB prowadzących zajęcia na kierunku Techniki Dentystyczne.

Liczebność grupy szkoleniowej z poziomu zaawansowanego może zostać pomniejszona o maksymalnie 1 osobę i zostanie podana Wykonawcy na 3 dni przed rozpoczęciem części II szkolenia. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.

 

VIII. Wymagania wobec Wykonawcy

a) minimum 2 zrealizowane przez Wykonawcę szkolenia o tożsamej lub podobnej tematyce do przedmiotu zamówienia,

b) zapewnienie trenerów posiadających:

Wnioskodawca potwierdzi swoje doświadczenie poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia. 

Kryteria oceny:
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Kryterium kwalifikacji dodatkowego doświadczenia zawodowego Wykonawcy - waga 60%
(Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 60 pkt.)

W zakresie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia „Druk 3D - część I (poziom podstawowy) i część II (poziom zaawansowany)” Zamawiający przyzna punkty za wykazane w formularzu ofertowym doświadczenie dodatkowe w zakresie długości stażu w stosowaniu druku 3D w praktyce przez Wykonawcę w następujący sposób:

Doświadczenie Wykonawcy w stosowaniu druku 3D w praktyce (DW) – 60%

Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę miesięcy doświadczenia w stosowaniu druku 3D w praktyce w liczbie od 6 do 36 miesięcy, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba miesięcy doświadczenia w stosowaniu druku 3D w praktyce, wynosi 6 miesięcy, natomiast maksymalna liczba miesięcy doświadczenia uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 36 miesięcy.

Ilość punktów DZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy w stosowaniu druku 3D w praktyce” zostanie wyznaczona wg wzoru:

DZ=(DR/DN) x 60

Gdzie:
DR – doświadczenie Wykonawcy oferty rozpatrywanej, w postaci liczby miesięcy doświadczenia Wykonawcy w stosowaniu druku 3D w praktyce.
DN – największe doświadczenie Wykonawcy, spośród wszystkich dostarczonych i nieodrzuconych ofert, w postaci najwyższej liczby miesięcy doświadczenia w stosowaniu druku 3D w praktyce
60 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „doświadczenie Wykonawcy w stosowaniu Druku 3D w praktyce” – 60 %

Liczbę miesięcy doświadczenia Wykonawcy w stosowaniu druku 3D w praktyce należy podać w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby miesięcy doświadczenia w stosowaniu druku 3D w praktyce, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie posiada takiego doświadczenia, tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

2) cena - 40%
(Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 40 pkt.)

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena” wg następującego wzoru:

CZ = (CN/CR) x 40
gdzie:
CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,
40– maksymalna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 40%”


W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto za wykonanie zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na:
1) Część I (poziom podstawowy):
• Cenę jednostkową za jednego uczestnika w ramach części I szkolenia (poziom podstawowy),
• Cenę za całość zamówienia w ramach części I szkolenia (poziom podstawowy – 21 uczestników),
2) Część II (poziom zaawansowany):
• Cenę jednostkową za jednego uczestnika w ramach części II szkolenia (poziom zaawansowany),
• Cenę za całość zamówienia w ramach części II szkolenia (poziom zaawansowany – 6 uczestników),
3) Całość zamówienia (łącznie część I i część II):
• Cenę za całość przedmiotu zamówienia w ramach obu części szkolenia (poziom podstawowy – 21 uczestników i poziom zaawansowany – 6 uczestników).

Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę uczestników biorących udział w szkoleniu.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą punktów z wszystkich w/w kryteriów.
Termin / okres wykonania zamówienia:
W ciągu 1,5 miesiąca od daty podpisania umowy z Wykonawcą
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, pokój nr 177, Lewe Skrzydło Pałacu Branickich.
Dział:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Numer pokoju:
177
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Krypa-Olkowska
Telefon kontaktowy:
(85) 748 56 32, magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym;
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „OFERTA na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Druk 3D - część I (poziom podstawowy) i część II (poziom zaawansowany)", sprawa nr DWL-073/ZPU2/4/2021 - Nie otwierać przed dniem 13.08.2021 r. godz. 12:00".
Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie;
 • do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
 • do zmiany zakresu postępowania