APP.081.13.3.2020

Dodane przez DzialProjektow… - 20/07/2021 - 12:57
Krótki opis zapytania:
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania salami Centrum Symulacji Medycznych UMB (System), umożliwiającego przeglądanie na stronie www rozkładu zajęć dla dowolnej sali w wybranej jednostce czasu oraz rezerwowanie terminów i sal na potrzeby zajęć oraz innych wydarzeń odbywających się na uczelni (usługa obejmuje serwis gwarancyjny przez okres 24 miesięcy).
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania salami Centrum Symulacji Medycznych UMB (System), umożliwiającego przeglądanie na stronie www rozkładu zajęć dla dowolnej sali w wybranej jednostce czasu oraz rezerwowanie terminów i sal na potrzeby zajęć oraz innych wydarzeń odbywających się na uczelni wraz z modułem raportowania (usługa obejmuje serwis gwarancyjny przez okres 24 miesięcy).

Szczegóły zapytania w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60142

Kryteria oceny:
Zgodnie z opisem w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60142
Termin / okres wykonania zamówienia:
30.06.2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-295 Białystok, ul. Szpitalna 30,

Dział:
Dział Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Małgorzata Żynel, Piotr Białomyza
Telefon kontaktowy:
85 686 52 44, 49
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
- Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym (np. referencje);

Wzory załączników dostępne w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60142
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, koniecznie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr APP.081.13.3.2020. Nie otwierać przed 30 lipca 2021 r.”
Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.