APP.081.13.3.2020.1

Dodane przez DzialProjektow… - 20/07/2021 - 09:19
Krótki opis zapytania:
Uczelnia dostępna – szkolenie dla pracowników UMB
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego, szkolenia zamkniętego pn. „Uczelnia dostępna – szkolenie dla pracowników UMB”.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1. Cena – 60% (maksymalnie 60 punktów)
2. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń z obszaru objętego przedmiotem zamówienia – 20% (maksymalnie 20 punktów)
3. Doświadczenie kadry szkoleniowej – 20% (maksymalnie 20 punktów)
Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty zawarty jest w Załączniku 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Termin / okres wykonania zamówienia:
1. Szkolenia realizowane będą w okresie: 20.VIII–30.IX.2021 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Emilia Snarska, Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy:
664081928; 857485650
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Do wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik 2) należy dołączyć:
1) Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku Wiedzy i doświadczenia Oferenta (Załącznik do formularza ofertowego)
2) Doświadczenie kadry szkoleniowej w realizacji szkoleń (Załącznik do formularza ofertowego)
3) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych Powiązań z zamawiającym (Załącznik 3)
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta: Uczelnia dostępna – szkolenie dla pracowników UMB". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.