AI.220.23.2021ZC

Dodane przez DzialInformatyki - 07/07/2021 - 12:41
Krótki opis zapytania:
Dostawa, instalacja uruchomienie wraz ze szkoleniem stanowiskowym monitora interaktywnego.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Monitor interaktywny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - plik - opz - monitor interaktywny.pdf

Kryteria oceny:
Ocena oferty max. 100 pkt.
Cena - 60% - max. 60 pkt.
Okres gwarancji: 20% - 2 lata – 0 pkt., 3 lata i więcej - 20 pkt.
Zaoferowanie monitora interaktywnego z żywotnością panelu minimum 50 000 h – 20% - 20 pkt. (NIE-0 pkt., TAK- 20 pkt.)
Termin / okres wykonania zamówienia:
21 dni od daty podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Jaroslaw Ogonowski
Telefon kontaktowy:
857485546
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
it@umb.edu.pl - oferta oraz wymagane dokumenty podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.