AGU.304.35.2021

Dodane przez aleksandra.was… - 07/07/2021 - 11:03
Krótki opis zapytania:
Przeprowadzenie badań oceny stężenia łańcuchów lekkich nerofilamentów (NFL) w surowicy krwi pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi (ND) metodą ultraczułą.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie  badań oceny stężenia łańcuchów lekkich nerofilamentów  (NFL) w surowicy krwi  pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi (ND) metodą ultraczułą, tj. techniką redukcji immunomagnetycznej (IMR) w grupie 80 pacjentów.


Próbki zostaną wysyłane jednorazowo  na koszt Zamawiającego po wcześniejszym  uzgodnieniu miejsca i terminu z  Wykonawcą. Próbki wysyłane będą w suchym lodzie , do czasu wykonywania analiz przechowywane będą w -80C.

 

Wyniki badań przesłane zostaną Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres: agnieszka.kulczynska-przybik@umb.edu.pl oraz listownie na adres: Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul Jerzego Waszyngtona 15A, Białystok

 

 

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca powinien posiadać  co najmniej  5- letnie doświadczenie w wykonywaniu takich badań, oraz dysponować odpowiednim zapleczem aparaturowym.

 

 

Dodatkowe informacje:

  1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert nr AGU.304.35.2021
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  3. Ofertę należy podpisać.
  4. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: AGU.304.35.2021
Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
3 miesiące od daty zawarcia umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul Jerzego Waszyngtona 15A, Białystok
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Kulczyńska – Przybik, e-mail: agnieszka.kulczynska-przybik@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
85 686 51 68
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Dział: Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ( lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.304.35.2021
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.