AI.220.22.2021ZC

Dodane przez DzialInformatyki - 07/07/2021 - 11:45
Krótki opis zapytania:
Dostawa, instalacja, uruchomienie zestawu multimedialnego do komunikacji zdalnej wraz ze szkoleniem stanowiskowym.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw multimedialny do komunikacji zdalnej zgodnie z załączonym opisem - Opis przedmiotu zamówienia - zestaw do komunikacji zdalnej

Wymagania dodatkowe (obowiązkowe)

- zamontowania zaoferowanego urządzeń we wskazanym miejscu;

- uruchomienia i sprawdzenie poprawności działania dostarczonych urządzeń;

- przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego z obsługi wyposażenia.

Kryteria oceny:
Cena ofertowa - 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
21 dni od daty podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Jarosław Ogonowski
Telefon kontaktowy:
857485546
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
it@umb.edu.pl - dokumenty podpisane podpisem elektronicznym
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.