TZ.220.7.2020.3.24

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 18/11/2020 - 21:54
Krótki opis zapytania:
Dostawa odczynników firm: Alfa Aesar, Selleck Chem, BioShop, Avantor (POCH), DiaSorin
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis w załącznikach.

Oferty proszę składać na adres e-mail: Lukasz.czega@umb.edu.pl

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 30 dni od dnia zamówienia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul.Akademicka 3 (Dział Zaopatrzenia)
Dział:
Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Łukasz Czega
Telefon kontaktowy:
(85) 748 57 37
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia
Oferty proszę składać na adres e-mail: Lukasz.czega@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.