TZ.220.12.2021.ZO.31

Dodane przez DzialZaopatrze… - 06/07/2021 - 05:40
Krótki opis zapytania:
MODYFIKACJA. II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Dostawa wirówki laboratoryjnej z wirnikiem kątowym do Kliniki Psychiatrii UMB
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

w załączeniu

Kryteria oceny:
cena + warunki gwarancji
Termin / okres wykonania zamówienia:
w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
262
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Krzysztof Dąbrowski, email: krzysztof.dabrowski@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
857485533
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. Kilińskiego 1
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. Kilińskiego 1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.