ABTT/II4.0/BR/5

Dodane przez btt - 17/06/2021 - 07:58
Krótki opis zapytania:
Zaprojektowanie i stworzenie urządzenia ubieralnego z przetwornikami stymulującymi ciało.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i stworzenie urządzenia ubieralnego do spania z przetwornikami stymulującymi ciało, w wyniku pojawiającego się zaburzenia oddychania podczas snu. Urządzenie ma być wyposażone w czujniki umożliwiające wykrycie zaburzenia oddychania i niezbędne do stymulacji ciała. Poszczególne części urządzenia, w zależności od potrzeb mają być zdolne do zmiany swoich rozmiarów. Urządzenie ma być wyposażone w elementy mechaniczne i elektroniczne umożliwiające zmianę pozycji ciała oraz poprawę parametrów snu po wykryciu chrapania, spłycenia oddechowego i/lub bezdechu. Usługa obejmuje opracowanie koncepcji działania urządzenia, prace projektowe, testowanie i poprawki.

Usługa finansowana będzie z budżetu projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

3. Warunki udziału w postępowaniu

 1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Efektem wykonanej usługi ma być funkcjonalny prototyp urządzenia ubieralnego oraz pełna dokumentacja. Prototyp musi być nowym, oryginalnym rozwiązaniem, niefunkcjonującym w obrocie gospodarczym.
 3. Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania usługi. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty to cena netto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1) Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto.
 4. Wykonawca musi dysponować osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 5. Wykonawca musi posiadać następujące umiejętności i doświadczenie:
  1. minimum 6-letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu projektowania układów elektronicznych, cyfrowych oraz zasilajacych, oraz zrealizował minimum 5 projektów ze wskazanego zakresu.
  2. znajomość protokołów sieciowych, protokołów komunikacji szeregowej, protokoły IoT, komunikacji bezprzewodowej.
  3. znajomość sensorów i czujników  (m.in. ruchu, pozycji, kierunkowości, dźwięku) oraz zagadnień związanych z ich obsługą (m.in. filtrowanie, real time data processing).
  4. umiejętność projektowania oraz wdrażania układów obwodów drukowanych.
  5. znajomość pulsoksymetrów, mikrokontrolerów oraz architektury systemów wbudowanych, realizacja projektów na bazie mikrokontrolerów/chipów.
 6. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 7. Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie pracował pod kierunkiem zespołu badawczego.
 8. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 9. Wykonawca musi zapewnić stały, bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi Zlecenie i zespołem badawczym.
Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny.
Termin / okres wykonania zamówienia:
2022-01-31
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Biuro Transferu Technologii
Numer pokoju:
204
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Knapp
Telefon kontaktowy:
(85) 686 5122
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
• Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
• Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
• Dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności Wykonawcy
• Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej, zaszyfrowanej na adres e-mail btt@umb.edu.pl, a kod dostępu do odszyfrowania plików należy przesłać po zakończeniu składania ofert (25.06.2021 r. po godz. 12.00).
Ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu.
Oferty należy złożyć w języku polskim.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.