TZ.220.1.2020.8.10

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 16/11/2020 - 13:31
Krótki opis zapytania:
Zakup rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych niebieskich bez pudru
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik Nr 1 

Oferty proszę składać na adres e-mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Dostawy sukcesywne do 30 .06.2021

 

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
wynikający z formularza ofertowego
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy:
85 748 55 44
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
UWAGI
Płatność zostanie dokonana na konto Sprzedającego , które znajduje się ma białej liście Nt konta..............................................................
Termin lub okres wykonania zamówienia wynosi : zgodnie z formularzem ofertowym
Okres gawrancji na przedmiot zamóweina wynosi> 12 miesiecy
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia UMB
ul. Akademicka 3 , 15-267 Białystok - listownie
lun e-mailem: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.