TZ.220.13.2021.ZO.25

Dodane przez DzialZaopatrze… - 02/06/2021 - 13:02
Krótki opis zapytania:
Dostawa kardiomonitora z wyposażeniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej do Kliniki Neurochirurgii UMB
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W załączeniu znajduje się załącznik nr 1-6, który zawiera opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza fabrycznie nowy kardiomonitor wyprodukowany w 2020 r. - zmiana załącznika nr 2 - obowiązuje zmodyfikowany załącznik nr 1-6.

Kryteria oceny:
Cena ofertowa i warunki gwarancji
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do 2 tygodni od podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, lewe skrzydło Pałacu Branickich, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
261
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Rafał Zawadzki
Telefon kontaktowy:
(85) 748 58 54
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1. Wypełnione załączniki nr 1 - 6 (załącznik nr 3 nie dotyczy tego postępowania).
2. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - drogą elektroniczną na adres email: rafal.zawadzki@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.