DWL-073/ZPU2/3/2021

Dodane przez magdalena.kryp… - 27/05/2021 - 13:14
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia „Wax-up realistyczny” dla nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa. Szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na rozwój umiejętności dydaktycznych kadry w zakresie nauczania umiejętności praktycznych studentów podczas zajęć klinicznych. W szkoleniu weźmie udział 7 uczestników/czek. Łączny czas trwania szkolenia to 8 godzin zegarowych (wykład - 3 godziny zegarowe, ćwiczenia praktyczne - 5 godzin zegarowych).
Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.).
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Nazwa szkolenia:

Wax-up realistyczny

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Szkolenie dla nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa. Szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na rozwój umiejętności dydaktycznych kadry w zakresie nauczania umiejętności praktycznych studentów podczas zajęć klinicznych. Kompetencje te umożliwią modyfikację programu kształcenia na V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB w zakresie wprowadzenia bloku Projektowanie Uśmiechu oraz pozwolą dydaktykom prowadzić zajęcia z uwzględnieniem odczytywania danych klinicznych i na ich podstawie wykonywać modele woskowe przyszłego uzębienia pacjenta. Tak przyjęta forma szkolenia przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne, m. in. pozwoli na wprowadzenie nowych narzędzi dydaktycznych, tj. wax-up i mock up, które będą wykorzystane jako narzędzia treningowe podczas leczenia pacjentów. Uzyskane umiejętności będą wykorzystane w trakcie zajęć praktycznych ze studentami V roku kierunku lekarsko-dentystycznego. Planowana liczba uczestników szkolenia to 7 osób.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

II. Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:

 1. Szkolenie obejmie następujące zagadnienia:
 • Morfologia i histologia zębów naturalnych;
 • Wax-up i jego rola w estetycznych odbudowach bezpośrednich;
 • Ocena struktury powierzchni zębów naturalnych, ich transparencji i opalescencji;
 • Wykonanie na modelu gipsowym zęba siecznego w wosku (wax-up) z odtworzeniem naturalnego koloru;
 • Wykonanie klucza do mock-up w celu kontroli preparacji zęba; rodzaje stosowanych kluczy. Techniki flow injection.

 

III. Sposób realizacji szkolenia:

 1. Łączny czas trwania szkolenia to 8 godzin zegarowych. Szkolenie obejmować będzie część wykładową przedstawiającą teorie zagadnień (3 godziny zegarowe) oraz ćwiczenia praktyczne (5 godzin zegarowych) na realistycznych modelach gipsowych, polegające na praktycznym wykonaniu wax-up zęba siecznego w technice warstwowania przy użyciu wosków w naturalnych kolorach zębów. W szkoleniu będzie uczestniczyć 7 osób (nauczyciele akademiccy UMB). Liczebność grupy szkoleniowej może zostać pomniejszona o maksymalnie 2 osoby i zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego programu szkolenia.
 3. Wykonawca zapewni uczestnikom salę - własne laboratorium protetyczne (laboratorium techniki dentystycznej) wyposażone w sprzęt i materiały potrzebne do przeprowadzenia szkolenia dla każdego uczestnika.

Niezbędny sprzęt i materiały zużywalne to m. in. (znakiem „*” oznaczono sprzęt i materiały dostępne indywidualnie dla każdego uczestnika szkolenia, tzn. wskazany sprzęt i materiały powinny zostać zapewnione podczas szkolenia w liczbie równiej liczbie uczestników):

 • nożyki elektryczne do wosku*,
  • oświetlenie stołu*,
  • suszarka,
  • garnek ciśnieniowy,
  • kompresor,
  • pistolet do kartrydży silikonowych,
  • modelarz do wosku* ,
  • pędzel do wosku*,
  • skalpel*,
  • gąbka polerująca*
  • projektor,
  • monitor,
  • mikroskop
  • kamera
  • gips i modele gipsowe*,
  • woski modelarskie wybarwione w kolorach zęba*,
  • materiały rysunkowe: papier, kredki, cienkopisy*,
  • pozostałe akcesoria oraz materiały zużywalne niezbędne do realizacji zagadnień teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem szkolenia.
 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu szkolenia, przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe w formie papierowej (m.in. podręcznik – manual) oraz inne pomoce dydaktyczne, które będą niezbędne do przeprowadzenie szkolenia oraz zostaną wykorzystane do pracy dydaktycznej po jego zakończeniu. Zmawiającemu zostaną przekazane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (na pamięci przenośnej pendrive).
 2. Wykonawca przekaże uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, a Zamawiającemu zostaną przekazane ich kserokopie.
 3. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu:
 • oryginał listy obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego;
 • oryginał listy odbioru materiałów szkoleniowych w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wydanych wszystkim uczestnikom;
 • oryginał listy odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego;
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej przekazane na pamięci przenośnej pendrive.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków realizacji szkolenia, w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zgodnych zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Prezesa Rady Ministrów i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w dacie szkolenia.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności zapewnienie uczestnikom koniecznych środków ochrony.
 2. Działania informacyjno-promocyjne:

Wykonawca umieści na harmonogramie szkolenia, liście obecności, liście odbioru materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, zaświadczeniach, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz w pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.

 1. Wykonawca zapewni:
 • dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
 • przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
 • materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

 

IV. Miejsce szkolenia:  

Szkolenie odbędzie się w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę (laboratorium protetycznym - laboratorium techniki dentystycznej), wyposażonym w sprzęt i materiały potrzebne do przeprowadzenia szkolenia.

 

V. Planowany termin realizacji usługi:  

W ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą (termin może ulec wydłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, jednakże termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż do 20.09.2021 roku).

 

 

VI. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:

Szkolenie jednodniowe, trwające 8 godzin zegarowych (wykład - 3 godziny zegarowe, ćwiczenia praktyczne - 5 godzin zegarowych).

 

VII. Planowana liczba uczestników:  

Zamówienie dotyczy szkolenia dla siedmiu osób, będących nauczycielami akademickimi UMB, posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa. Liczebność grupy szkoleniowej może zostać pomniejszona o maksymalnie 2 osoby. Ostateczna liczebność zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.

 

 1. Wymagania wobec Wykonawcy
 1. minimum 2 zrealizowane szkolenia o tożsamej lub podobnej tematyce do przedmiotu zamówienia,
 2. zapewnienie trenera posiadającego:
 • min. 2 lata doświadczenia w zakresie realizacji szkoleń o tożsamej lub podobnej tematyce,

 

Wnioskodawca potwierdzi swoje doświadczenie poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia. 

Kryteria oceny:
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Kryteria kwalifikacji zawodowych - waga 30%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 30 pkt.

W zakresie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Wax-up realistyczny”, Zamawiający przyzna punkty za wykazane w formularzu ofertowym doświadczenie dodatkowe (ponad wymagania podstawowe wobec Wykonawcy) w następujący sposób:

a) Zapewnienie trenera posiadającego minimum 20-letnie doświadczenie w zawodzie technika dentystycznego - 15 pkt.
b) Zapewnienie trenera posiadającego tytuł technika specjalisty II stopnia (specjalizacja nadawana przez NOT) - 15 pkt.

Wnioskodawca odniesie się do powyższych kryteriów (potwierdzając ich spełnianie lub nie potwierdzając ich spełniania) poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie odniesie się do powyższych kryteriów, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie posiada takiego doświadczenia, tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
W przypadku potwierdzenia spełniana powyższych kryteriów Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

2) Kryterium CENA - waga 70%

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 70 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena” wg następującego wzoru:

CZ = (CN/CR) x 70

Gdzie:
CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,
70 – maksymalna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 70%”
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto za wykonanie zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na:
• Cenę za całość zamówienia (7 uczestników)
• Cenę jednostkową za jednego uczestnika

Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę uczestników biorących udział w szkoleniu.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą punktów z wszystkich w/w kryteriów.
Termin / okres wykonania zamówienia:
W ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą (termin może ulec wydłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, jednakże termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż do 20.09.2021 roku).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, pokój nr 177, Lewe Skrzydło Pałacu Branickich
Dział:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Numer pokoju:
177
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Krypa-Olkowska
Telefon kontaktowy:
(85) 748 56 32, magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym;
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „OFERTA na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Wax-up realistyczny", sprawa nr DWL-073/ZPU2/3/2021 - Nie otwierać przed dniem 07.06.2021 r. godz. 9:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

- do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie;

- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

- do zmiany zakresu postępowania.