ABTT/070/2021/01

Dodane przez btt - 20/05/2021 - 11:17
Krótki opis zapytania:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące zadania:

 1. Kompleksowe przygotowanie, opracowanie dokumentacji zgłoszeniowych oraz dokonywanie zgłoszeń patentowych w imieniu Zamawiającego do Urzędu Patentowego UP RP, w tym doradztwo dotyczące uzyskania ochrony patentowej dla rozwiązań będących przedmiotem zgłoszenia.
 2. Kompleksowe przygotowanie, opracowanie dokumentacji zgłoszeniowych w ramach międzynarodowych procedur patentowych oraz dokonywanie zgłoszeń patentowych w imieniu Zamawiającego, w tym doradztwo dotyczące uzyskania ochrony patentowej dla rozwiązań będących przedmiotem zgłoszenia, w tym:
  • informowanie Zamawiającego o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę międzynarodowej procedury patentowej ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań, wraz z ich interpretacją, a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych,
  • Wykonawca będzie dokonywał zgłoszeń patentowych w języku polskim oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym w języku angielskim w przypadku zgłoszeń dokonywanych w procedurze PCT, EPO.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących zgłoszenia patentowego przed odpowiednimi organami krajowymi i międzynarodowymi do czasu wydania decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia patentu, w tym:
  • Przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi na pisma z Urzędu Patentowego RP w wymaganych terminach,
  • Monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych, przekazywanie Zamawiającemu pisemnych informacji o terminie i wysokości wnoszenia opłat urzędowych w ramach postępowań, z zastrzeżeniem, że:
   • w przypadku procedur krajowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający,
   • w przypadku procedur międzynarodowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
 4. Świadczenie usług doradztwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym ścisła współpraca z przedstawicielami Zamawiającego i twórcami wynalazków.
 5. Tłumaczenie zgłoszeń patentowych z języka polskiego na język angielski w postępowaniach przed odpowiednimi organami krajowymi i międzynarodowymi.

 

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom:

 • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego w podanym zakresie. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 10 osobami, które posiadają uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego i przynajmniej 10-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu rzecznika patentowego oraz co najmniej 3 osobami z uprawnieniami europejskiego rzecznika patentowego po egzaminie EQE.
 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie szczególnie z zakresu medycyny, farmacji i biotechnologii oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca musi wykazać, że:
  • w latach 2018-2021, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
   • dokonał co najmniej 20 zgłoszeń wynalazków w wyżej określonych dziedzinach w trybie krajowym przed UP RP
   • dokonał co najmniej 20 zgłoszeń wynalazków w wyżej określonych dziedzinach w trybie procedury międzynarodowej lub europejskiej
  • świadczył usługi dla przynajmniej 5 jednostek naukowych
 • Wykonawca zobowiązuje się, że usługi wykonywane przez niego na rzecz innych podmiotów, nie będą miały wpływu na rzetelność, jakość oraz dostępność do świadczeń, których wykonywanie jest przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
 • Udzielający zamówienia nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu.
 • Wykonawca musi przedstawić cenę dla każdego zadania, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszego zapytania i doświadczenia zawodowego wykonawcy. Oferowane ceny nie uwzględniają opłat urzędowych.
 • Dla zadań 1. i 2. Wykonawca podaje cenę netto za jedno zgłoszenie patentowe.
 • Dla zadań 3. i 4. Wykonawca podaje cenę netto stawki godzinowej.
 • Dla zadania 5. Wykonawca podaje cenę netto za jedną stronę tłumaczenia z języka polskiego na język angielski.
Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1. Ocenie podlegać będzie cena netto każdego zadania z pkt 3.
2. Za każde zadanie zostanie przyznane miejsce (pierwsze miejsce - oferta z najniższą ceną).
3. Miejsce uzyskane przez oferenta w danym zadaniu zostanie pomnożone przez wagę odpowiadającą zadaniu.
4. Każde zadanie ma przyznaną określoną wagę:
a. Zad. 1 – 4
b. Zad. 2 – 2
c. Zad. 3 – 2
d. Zad. 4 – 1
e. Zad. 5 – 1
5. Uzyskane iloczyny zostaną zsumowane.
6. Przykładowe wyliczenia dla jednego oferenta:
Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad.4 Zad. 5
Oferta 1 2000 zł 1000 zł 150 zł 150 zł 70 zł
Miejsce 1 2 3 2 2
Waga 4 2 2 1 1
Punkty 1x4 = 4 2x2 = 4 3x2 = 6 2x1 = 2 2x1 = 2
Suma 4+4+6+2+2 = 18

7. Zwycięską ofertą będzie ta, która otrzyma najmniejszą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, decydująca jest oferta z najniższą ceną za zad.1.
Termin / okres wykonania zamówienia:
Realizacja powyższego przedmiotu zamówienia obejmuje okres 2 lat od dnia zawarcia umowy lub do czasu osiągnięcia wartości zamówienia w wysokości 130 000 PLN netto, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1.
Dział: Biuro Transferu Technologii
Telefon kontaktowy: 85 686 51 22
e-mail: btt@umb.edu.pl

Dział:
Biuro Transferu Technologii
Numer pokoju:
204
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy:
85 686 51 22
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
• Formularz ofertowy (Załącznik nr 1), ZMIENIONO WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO, POPRAWNY WZÓR - zał. 1 Formularz ofertowy_v2
• Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 4).
• Dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności Wykonawcy
• Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, Biuro Transferu Technologii, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem „Oferta na usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej” lub w formie elektronicznej, zaszyfrowanej na adres e-mail btt@umb.edu.pl, a kod dostępu do odszyfrowania plików należy przesłać po zakończeniu składania ofert (08.06.2021 r. po godz. 12.00).

Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.