TZ.220.11.2020.ZO.47

Dodane przez DzialZaopatrze… - 12/11/2020 - 10:27
Krótki opis zapytania:
Dostawa zamrażarek laboratoryjnych skrzyniowych (2 szt.) dla Centrum Badań Klinicznych UMB
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

w załączeniu

Kryteria oceny:
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
Termin / okres wykonania zamówienia:
w terminie 14 dni od daty zawaracia umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
228
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Krzysztof Dąbrowski
Telefon kontaktowy:
85 748 55 33
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. Kilińskiego 1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.