TZ.220.1.2021.8.6

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 17/05/2021 - 11:22
Krótki opis zapytania:
Dostawa fartuchów chirurgicznych jałowych OREO
Dostawa serwet operacyjnych jałowych
wg załączników
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Oferty proszę składać na adres e-mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Dostawa jednorazowa wg załączników do 26.05.2021

Miejsce dostawy: Zakład Medycyny Regeneracyjnej , ul. Waszyngtona 13, 15-269 Białystok

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
26.05.2021
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
tel. 85 748 55 44
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy:
857485544
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Dział Zaopatrzenia
ul. Akademicka 3 , 15-267 Białystok
e-mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.