DWL-073/ZPU2/1/2021 (Szkolenie nr 1); DWL-073/ZPU2/2/2021 (Szkolenie nr 2)

Dodane przez magdalena.kryp… - 14/05/2021 - 13:10
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń medycznych, polegających na nabyciu umiejętności specjalistycznego fotografowania uzębienia, jamy ustnej i twarzy pacjentów, przy czym szkolenie „Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna” (Szkolenie nr 1) skierowane będzie do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, szkolenie „Fotografia cyfrowa w stomatologii” (Szkolenie nr 2) skierowane będzie do studentek II roku kierunku Higiena Stomatologiczna.
Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.).
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Nazwa szkolenia:

 

„Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna” (Szkolenie nr 1)

„Fotografia cyfrowa w stomatologii” (Szkolenie nr 2)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są:

Przedmiotem zamówienia są dwa szkolenia medyczne, polegające na nabyciu umiejętności specjalistycznego fotografowania uzębienia, jamy ustnej i twarzy pacjentów, przy czym: szkolenie nr 1 skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, szkolenie nr 2 skierowane jest do studentek II roku kierunku Higiena Stomatologiczna.

Szkolenie nr 1 zostanie zrealizowane z naciskiem na podniesienie kwalifikacji związanych z prowadzeniem procesu dydaktycznego nastawionego na rozwój umiejętności praktycznych studentów z uwzględnieniem wykonywania wewnątrz- i zewnątrzustnej fotografii, obsługi sprzętu cyfrowego (w tym ustawiania parametrów sprzętu), wykonywania dokumentacji fotograficznej, komunikacji z pacjentem w laboratorium protetycznym. Wyżej wymienione kompetencje umożliwią modyfikację programu kształcenia na V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego w zakresie wprowadzenia bloku „Projektowanie Uśmiechu”.

Szkolenie nr 2 będzie nastawione na rozwój umiejętności praktycznych studentów z uwzględnieniem wykonywania wewnątrz- i zewnątrzustnej fotografii, obsługi sprzętu cyfrowego (w tym ustawiania parametrów sprzętu), wykonywania dokumentacji fotograficznej i komunikacji z laboratorium protetycznym. Wyżej wymienione kompetencje podniosą szanse przyszłych absolwentek kierunku „Higiena stomatologiczna” na rynku pracy.

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

 1. Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:

Przedmiotem szkoleń jest fotografowanie uzębienia, jamy ustnej i twarzy pacjenta, niezbędne w stomatologii zachowawczej, estetycznej (efekt przed i po), w chirurgii, ortodoncji oraz w kompleksowym leczeniu pacjentów. Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się również, jak wykorzystać już posiadany sprzęt, aby uzyskać jak najlepsze efekty pracy.

 1. Szkolenie nr 1 (szkolenie dla kadry dydaktycznej) obejmie następujące zagadnienia:
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu fotografii;
 2. Wybór odpowiedniego sprzętu fotograficznego i pomocniczego do sporządzania dokumentacji fotograficznej pacjenta;
 3. Główne zasady wykonywania fotografii zewnątrzustnej i wewnatrzustnej;
 4. Liczba i rodzaje fotografii wewnatrzustnych i zewnątrzustnych niezbędnych do stworzenia dokumentacji fotograficznej pacjenta.

 

Tak przyjęta forma szkolenia przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i pozwoli uczestnikom na zastosowanie nabytych kompetencji w środowisku akademickim. Szkolenie umożliwi dydaktykom prowadzenie zajęć z uwzględnieniem: wykonywania wewnątrz- i zewnątrzustnej fotografii, obsługi sprzętu cyfrowego, w tym ustawiania parametrów sprzętu, wykonywania dokumentacji fotograficznej i usprawnienia komunikacji z pacjentem w laboratorium protetycznym. Szkolenie fotograficzne umożliwi wprowadzenie nowoczesnego sposobu prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem fotografii cyfrowej do wykonywania analizy estetycznej pacjenta.

 1. Szkolenie nr 2 (szkolenie dedykowane studentkom II roku kierunku Higiena Stomatologiczna) obejmie następujące zagadnienia:
 1. Wskazania do wykonania medycznej dokumentacji fotograficznej i zasady jej wykonywania;
 2. Dobór sprzętu fotograficznego i pomocniczego;
 3. Zasady wykonania fotografii wewnątrz- i zewnątrzustnej.

 

 1. Sposób realizacji szkoleń:
 1. Szkolenia będą realizowane według następującego podziału:
 1. Szkolenie nr 1 – szkolenie dla 7 uczestników będących nauczycielami akademickimi UMB, posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym. Szkolenie realizowane będzie jednego dnia i trwać będzie 8 godzin zegarowych (wykład – 4 godziny zegarowe, zajęcia praktyczne – 4  godziny zegarowe).
 2. Szkolenie nr 2 – szkolenie dla 11 studentek II roku kierunku Higiena Stomatologiczna UMB. Szkolenie realizowane będzie jednego dnia i trwać będzie 8 godzin dydaktycznych (wykład – 4 godziny dydaktyczne, zajęcia praktyczne – 4  godziny dydaktyczne).
 1. W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego programu Szkolenia nr 1 i/lub Szkolenia nr 2.
 2. Wykonawca, najpóźniej w pierwszym dniu Szkolenia nr 1 i/lub Szkolenia nr 2 przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe w formie papierowej, które będą niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, a w przypadku uczestników Szkolenia nr 1 zostaną również wykorzystane do pracy dydaktycznej po jej zakończeniu. Zmawiającemu zostaną przekazane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (dot. Szkolenia nr 1 i Szkolenia nr 2).
 3. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt i materiały zużywalne potrzebne do przeprowadzenia Szkolenia nr 1 i Szkolenia nr 2. Niezbędny sprzęt i materiały w ramach obu szkoleń to m. in.:
 • Aparat fotograficzny z lampą błyskową, obiektywem i statywem w liczbie umożliwiającej realizację praktycznej części szkolenia (minimum jeden zestaw fotograficzny na dwóch uczestników szkolenia);
 • Lusterka i kontrastory do zdjęć wewnątrzustnych;
 • pozostałe akcesoria niezbędne do realizacji zagadnień teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem Szkolenia nr 1 i Szkolenia nr 2.

 

 1. Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi Szkolenia nr 1 i/lub Szkolenia nr 2 certyfikat ukończenia szkolenia. Zamawiającemu zostaną przekazane ich kserokopie.
 2. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu:
 1. oryginały listy obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego - osobna lista obecności dla Szkolenia nr 1 i Szkolenia nr 2;
 2. oryginały list odbioru materiałów szkoleniowych w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego - osobna lista dla Szkolenia nr 1 i Szkolenia nr 2;
 3. kserokopie certyfikatów ukończenia szkolenia wydanych wszystkim uczestnikom -dotyczy Szkolenia nr 1 i Szkolenia nr 2;
 4. oryginały list odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego - osobna lista dla Szkolenia nr 1 i Szkolenia nr 2;
 5. materiały szkoleniowe w formie elektronicznej przekazane na pamięci przenośnej pendrive.

 

 1. Działania informacyjno-promocyjne

Wykonawca umieści na listach obecności, programach, listach odbioru materiałów szkoleniowych, certyfikatach ukończenia szkolenia, listach odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia, materiałach szkoleniowych i innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.

 1. Wykonawca zapewni:
 1. dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników Szkolenia nr 1 i Szkolenia nr 2, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020;
 2. przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;
 3. materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

 

 1. Miejsce szkolenia:

Szkolenie w ramach Szkolenia nr 1 i Szkolenia nr 2 odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 

 1. Planowany termin realizacji usługi:
 1. Szkolenia nr 1 - w ciągu czterech miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
 2. Szkolenia nr 2 - w ciągu czternastu miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

 

Termin obu szkoleń może ulec wydłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, jednakże termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż:

 1. do 20 września 2021 r. w przypadku Szkolenia nr 1;
 2. do 30 czerwca 2022 r. w przypadku Szkolenia nr 2.).

 

 1. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:
 1. Szkolenie nr 1 - 8 godzin zegarowych (wykład – 4 godziny zegarowe, ćwiczenia praktyczne – 4 godziny zegarowe);

 

 1. Szkolenie nr 2 - 8 godzin dydaktycznych (wykład – 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne – 4 godziny dydaktyczne).

 

 1. Planowana liczba uczestników:
 1. Szkolenie nr 1 - zamówienie dotyczy szkolenia dla 7 osób będących nauczycielami akademickimi UMB, posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa.

 

Liczebność grupy szkoleniowej może zostać pomniejszona o maksymalnie 2 osoby. Ostateczna liczebność zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.

 

 1. Szkolenie nr 2 - zamówienie dotyczy szkolenia dla 11 osób będących studentkami II roku kierunku Higiena Stomatologiczna UMB.

 

Liczebność grupy szkoleniowej może zostać pomniejszona o maksymalnie 3 osoby. Ostateczna liczebność zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.

 

 

 

 1. Wymagania wobec Wykonawcy (dotyczy Szkolenia nr 1 i Szkolenia nr 2):
 1. minimum 2 zrealizowane szkolenia o tożsamej lub podobnej tematyce.
 2. zapewnienie trenera/ów posiadającego/ych:
 • minimum 2 lata doświadczenia w zakresie realizacji szkoleń o tożsamej lub podobnej tematyce;
 • ukończony kurs fotografii stomatologicznej;
 • tytuł zawodowy lekarza-dentysty.

 

Wnioskodawca potwierdzi swoje doświadczenie poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia. 

 

Kryteria oceny:
I. Szkolenie nr 1:

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Kryterium doświadczenia trenerów - waga 30%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 30 pkt

W zakresie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna” (Szkolenie nr 1) Zamawiający przyzna punkty za wykazane w formularzu ofertowym doświadczenie dodatkowe w zakresie liczby przeprowadzonych szkoleń z tematyki fotografii stomatologicznej, w następujący sposób:
Doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej (DW) - 30%
Zamawiający będzie przyznawał punkty za dodatkowe doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej w liczbie od 5 do 20 przeprowadzonych szkoleń, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej, przez trenera wyznaczonego do realizacji szkolenia, wynosi 5 szkoleń, natomiast maksymalna liczba uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 20 szkoleń.
Ilość punktów DZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium "doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w „przeprowadzaniu szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej" zostanie wyznaczona wg wzoru:
DZ=(DR/DN) x 30
Gdzie:
DR - doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, oferty rozpatrywanej, w postaci liczby zrealizowanych szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej;
DN - największe doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, spośród wszystkich dostarczonych i nieodrzuconych ofert, w postaci najwyższej liczby zrealizowanych szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej;
30 - maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej - 30%.
Liczbę przeprowadzonych przez trenera szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej należy podać w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby przeprowadzonych szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej przez danego trenera, Zamawiający przyjmie, że trener wskazany przez Wykonawcę nie posiada takiego doświadczenia, tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie przez trenerów ww. doświadczenia.
2) Kryterium cena - 70%
(Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 70 pkt.)

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena” wg następującego wzoru:

CZ = (CN/CR) x 70
Gdzie:
CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,
70 – maksymalna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 70%”

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto za wykonanie zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na:
• Cenę jednostkową za jednego uczestnika
• Cenę za całość zamówienia (7 uczestników)

Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę uczestników biorących udział w szkoleniu.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą punktów z wszystkich w/w kryteriów.


II. Szkolenie nr 2:

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Kryterium doświadczenia trenerów - waga 30%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 30 pkt

W zakresie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia z tematyki „Fotografia Cyfrowa w Stomatologii” (Szkolenie nr 2) Zamawiający przyzna punkty za wykazane w formularzu ofertowym doświadczenie dodatkowe w zakresie liczby zrealizowanych szkoleń z tematyki fotografii stomatologicznej, w następujący sposób:

Doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej (DW) - 30%

Zamawiający będzie przyznawał punkty za dodatkowe doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej w liczbie od 5 do 20 zrealizowanych szkoleń, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej, przez trenera wyznaczonego do realizacji szkolenia, wynosi 5 szkoleń, natomiast maksymalna liczba uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 20 szkoleń.

Ilość punktów DZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium "doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w „przeprowadzaniu szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej" zostanie wyznaczona wg wzoru:

DZ=(DR/DN) x 30

Gdzie:

DR - doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, oferty rozpatrywanej, w postaci liczby zrealizowanych szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej,

DN - największe doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, spośród wszystkich dostarczonych i nieodrzuconych ofert, w postaci najwyższej liczby zrealizowanych szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej,

30 - maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej - 30%.

Liczbę zrealizowanych przez trenera szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej należy podać w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby zrealizowanych szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej przez danego trenera, Zamawiający przyjmie, że trener wskazany przez Wykonawcę nie posiada takiego doświadczenia, tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie przez trenerów ww. doświadczenia.

2) Kryterium cena - 70%
(Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 70 pkt.)

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena” wg następującego wzoru:

CZ = (CN/CR) x 70

Gdzie:

CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,
70– maksymalna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 70%”

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto za wykonanie zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na:
• Cenę jednostkową za jednego uczestnika
• Cenę za całość zamówienia (11 uczestniczek)

Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę uczestniczek biorących udział w szkoleniu.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą punktów z wszystkich w/w kryteriów.

Termin / okres wykonania zamówienia:
a) Szkolenia nr 1 - w ciągu czterech miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą (nie dłuższy niż do 20 września 2021 r.) // b) Szkolenia nr 2 - w ciągu czternastu miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą ( nie dłuższy niż do 30 czerwca 2022 r.).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, pokój nr 177, Lewe Skrzydło Pałacu Branickich.
Dział:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Numer pokoju:
177
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Krypa-Olkowska
Telefon kontaktowy:
(85) 748 56 32, magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym;
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „OFERTA na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna” (Szkolenie nr 1) i/lub szkolenia „Fotografia cyfrowa w stomatologii” (Szkolenie nr 2)", sprawa nr DWL-073/ZPU2/1/2021 i DWL-073/ZPU2/2/2021 - Nie otwierać przed dniem 24.05.2021 r. godz. 9:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

- do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie;

- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

- do zmiany zakresu postępowania.