TZ.220.7.2021.3.8

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 14/05/2021 - 10:55
Krótki opis zapytania:
Dostawa odczynników firmy Bio-rad
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach.

Wypełnione i podpisane formularze (plus opcjonalnie oferty) proszę przesyłać na adres e-mail: Lukasz.czega@umb.edu.pl

 

 

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia
Dział:
Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Łukasz Czega
Telefon kontaktowy:
(85) 748 57 37
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Wypełnione i podpisane formularze (plus opcjonalnie oferty) proszę przesyłać na adres e-mail: Lukasz.czega@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.