TZ.220.13.2021.ZO.21

Dodane przez DzialZaopatrze… - 11/05/2021 - 11:03
Krótki opis zapytania:
Dostawa dewara z wyposażeniem do Zakładu Farmakodynamiki UMB
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W załączeniu znajduje się załącznik nr 1-6, który zawiera opis przedmiotu zamówienia.

W dniu 13.05.2021 zamieszczono nowy zmodyfikowany załącznik nr 2 (w pliku zmodyfikowany_zalacznik_nr_1-6_dewar.docx) oraz odpowiedzi na pytania (dwa pliki).

W dniu 18.05.2021 opublikowano wybór oferty.

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do 2 tygodni od podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, lewe skrzydło Pałacu Branickich, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
261
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Rafał Zawadzki
Telefon kontaktowy:
(85) 748 58 54
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1. Wypełnione załączniki nr 1 - 6 (załącznik nr 3 nie dotyczy tego postępowania) - obowiązuje nowy zmodyfikowany załącznik nr 1 - 6.
2. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - drogą elektroniczną na adres email: rafal.zawadzki@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.