ABTT/081/2021/02

Dodane przez btt - 29/04/2021 - 12:39
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, 2-dniowgo szkolenia (16 godzin dydaktycznych) dla 5 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Licencjonowanie technologii”
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, 2-dniowgo szkolenia (16 godzin dydaktycznych) dla 5 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Licencjonowanie technologii”.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:

 1. Przeprowadzenie szkolenia z licencjonowania technologii z perspektywy potencjalnych licencjodawców.
 2. Szkolenie obejmuje przedstawienie i wytłumaczenie prawnych szczegółów licencjonowania, rodzajów licencji, klauzul oraz licencji warunkowych.
 3. Minimum połowa szkolenia zostanie przeznaczona na zajęcia praktyczne.
 4. Wykonawca zapewni certyfikat/zaświadczenie dla uczestników po skończonym szkoleniu.

Sposób realizacji szkolenia:

 1. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przestawić szczegółowy program szkolenia, z uwzględnieniem liczby planowanych godzin zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przygotowanego programu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia lub odniesienia się każdorazowo w stosunku do przedstawionych uwag.
 2. Wykonawca przygotuje i zapewni wszystkim uczestnikom na własność materiały szkoleniowe, obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na szkoleniu.
 3. Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 4. Zamawiający, na potrzeby szkolenia, zapewni salę wyposażoną w rzutnik multimedialny i ekran. Jeśli do przeprowadzenia szkolenia niezbędny będzie dodatkowy sprzęt, to zapewni go Wykonawca.
 5. Potwierdzeniem realizacji szkolenia będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:
 • protokołu zdawczo – odbiorczego w formie przygotowanej przez Zamawiającego;
 • oryginału listy obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych;
 • kserokopii wszystkich certyfikatów/zaświadczeń wydanych uczestnikom.

6 Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia materiały niezbędne do przeprowadzenia procesu weryfikacji nabycia kompetencji, przez uczestników szkolenia, w postaci:

 •  zdefiniowania efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniu;
 • formularza testu weryfikacji kompetencji odnoszącego się do efektów planowanych do osiągnięcia przez uczestników szkolenia;

Proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia Zamawiający przeprowadzi we własnym zakresie.

 1. Działania informacyjno-promocyjne:

Wykonawca umieści na wszystkich dokumentach i opracowaniach, informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.

 1. Wykonawca zapewni:

- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;

- materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

Miejsce szkolenia: Szkolenie realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego, na terenie miasta Białystok, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. Dokładne miejsce szkolenia Zamawiający wskaże na co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Planowany termin realizacji usługi: Usługa będzie realizowana w okresie 05.2021-12.2021 r., Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 Czas trwania szkolenia i godziny zajęć: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 10.00 a 18.00.

Planowana liczba uczestników: 5 osób, pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1) cena – 50% - maksymalna liczba 50 pkt.
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia

Punkty za kryterium ceny będą wyliczane zgodnie ze wzorem

Liczba punktów oferenta=(najmniejsza proponowana cena)/(cena proponowana przez oferenta)×50

2) Doświadczenie trenera prowadzącego szkolenie 50%:
Oceniane będzie doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, skierowanych do pracowników jednostek sektora finansów publicznych.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
- po 1 pkt – za przeprowadzenie kursu/szkolenia, obejmującego przedmiot zamówienia, skierowanego do pracowników jednostki sektora finansów publicznych, w wymiarze co najmniej 8 godzin dydaktycznych.
Za każde przeprowadzone szkolenie przyznany będzie 1 punkt, maksymalnie 10 pkt dla każdego z trenerów. Łącznie za doświadczenie może być przyznane maksymalnie 50 pkt.
Wykonawca w formularzu ofertowym wykaże doświadczenie trenera w postaci listy prowadzonych przez każdego z nich kursów/szkoleń skierowanych do pracowników jednostki sektora finansów publicznych.
Termin / okres wykonania zamówienia:
Usługa będzie realizowana w okresie 05.2021-12.2021 r., Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Biuro Transferu Technologii
Numer pokoju:
204
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Bukłaha
Telefon kontaktowy:
85 686 51 22
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, Biuro Transferu Technologii, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego 2-dniowgo szkolenia pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Licencjonowanie technologii”.
Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które
zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Pokój numer:
204
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.