Nr AGU.304.24.2021

Dodane przez aleksandra.was… - 29/04/2021 - 12:10
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.24.2021 na wyłonienie Wykonawcy wykonania usługi badawczej dotyczącej obrazowania wysokorozdzielczego transmisyjną mikroskopią elektronową wraz z analizą pierwiastkową.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

I. Obrazowanie  wysokorozdzielcze transmisyjną  mikroskopią  elektronową  (25 szt.) polegające na:

 

1. Przygotowaniu próbek, w tym koszt materiałów do wykonania analizy (rozpuszczalniki oraz siatki mikroskopowe; siatki miedziane pokryte „koronkowym” formvarem, stabilizowanym węglem)  wliczony w cenę analizy.

2. Aparatura o minimalnych wymaganiach:

Mikroskop elektronowy o wysokiej rozdzielczości typu Titan G2 60-300 kV wyposażony w działo z emisją polową FEG, monochromator, trójsoczewkowy system kondensora, system soczewek obiektywu, korektor obrazu (korektor Cs), detektor HAADF oraz spektrometr EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy).

3. Napięcie przyspieszające wiązki elektronów minimum 300 kV .

4. Obrazowanie HRTEM mikrostruktury próbek ma być wykonane w trybie jasnego pola.

 

II. Obrazowanie wysokorozdzielcze transmisyjną mikroskopią elektronową z analizą pierwiastkową   (5 szt.) polegające na:

 

1. Przygotowaniu próbek, w tym koszt materiałów do wykonania analizy (rozpuszczalniki oraz siatki mikroskopowe; siatki miedziane pokryte „koronkowym” formvarem, stabilizowanym węglem)  wliczony w cenę analizy.

2. Aparatura o minimalnych wymaganiach:

Mikroskop elektronowy o wysokiej rozdzielczości typu Titan G2 60-300 kV wyposażony w działo z emisją polową FEG, monochromator, trójsoczewkowy system kondensora, system soczewek obiektywu, korektor obrazu (korektor Cs), detektor HAADF oraz spektrometr EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy).

3. Napięcie przyspieszające wiązki elektronów minimum 300 kV .

4. Analiza pierwiastkowa próbek oraz określenie rozkładu (dystrybucji pierwiastków w próbkach, mapowanie) ma być przeprowadzona w trybie STEM-EDS przy użyciu detektora HAADF oraz detektora promieniowania charakterystycznego Si(Li), zbierając widmo EDS z każdego miejsca odpowiadającego pikselom mapy, punkt po punkcie.

5. Analiza ma być podsumowana sprawozdaniem, które ma zawierać:

- opis wykorzystanej aparatury i warunków eksperymentalnych

- zestawienie wszystkich obrazów wykonanych dla każdej z próbek w różnych powiększeniach    obrazu, oraz analizę pierwiastkową (jeżeli będzie tego dotyczyło zlecenie)

- wszystkie pliki źródłowe w formie graficznej - obrazów w formie plików jpg lub tiff.

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca powinien posiadać  co najmniej  5-letnie doświadczenie w wykonywaniu takich badań, oraz dysponować odpowiednim zapleczem aparaturowym.

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do czasu obrazowania wszystkich próbek, nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zakład Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr hab. Marta E. Płońska – Brzezińska, e-mail: marta.plonska-brzezinska@umb.edu.pl;
Telefon kontaktowy:
tel.: +48 85 748 5687
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Dział: Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.304.24.2021
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.