2/ZPU3/GER-WSK/2021

Dodane przez DzialProjektow… - 23/04/2021 - 10:18
Krótki opis zapytania:
Usługa transportu autokarowego dotycząca przewozu studentów na dwie wizyty studyjne do Sanatorium Augustów „PAŁAC NA WODZIE” FALKOWSKI w Augustowie.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
 1.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa na trasie: Białystok - Augustów - Białystok polegająca na transporcie dwóch grup studentów (każda w innym terminie), na trasie:

 • Białystok - Augustów, w celu odbycia 3-dniowej wizyty studyjnej,
 • Augustów - Białystok, powrót studentów z wizyty studyjnej.

Usługa transportowa będzie realizowana w ramach projektu pn. pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym, Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (II edycja).

 1. ) Liczebność grup:
 • łącznie 24 osoby w podziale na dwie grupy, średnio 12-to osobowe, zakłada się możliwość zmniejszenia ogólnej liczby przewożonych osób o nie więcej niż o 5 osób,
 • liczebność przewożonych grup może się różnić o nie więcej niż +/- 5 osób,

Dokładna liczba przewożonych osób w grupie zostanie podana na 3 dni przed planowanym wyjazdem.

 1. ) Miejsce docelowe: Sanatorium Augustów „PAŁAC NA WODZIE” FALKOWSKI, ul. Zarzecze 17B, 16-300 Augustów.
 2. ) Termin i szczegóły wyjazdu:
 • usługa realizowana w okresie: 01.05.2021 – 30.06.2021 (dokładne daty wyjazdu i powrotu studentów zostaną podane na 8 dni przed planowanym wyjazdem),
 • wyjazd do Augustowa i powrót do Białegostoku tylko w dni robocze, tzn. 1 dnia wyjazd w godz. porannych i 3 dnia powrót w godz. popołudniowych: wyjazd poniedziałek – powrót środa lub wyjazd wtorek – powrót czwartek lub wyjazd środa – powrót piątek.
 1. Wymagania wobec Wykonawcy
 1. ) Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.), a ponadto posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.
 2. ) Wykonawca zapewni czysty, sprawny technicznie autokar/bus, wyposażony w sprawną klimatyzację, ze sprawną regulacją foteli, pasami bezpieczeństwa dla każdego pasażera oraz zapewni miejsce do przewozu zarówno bagażu podręcznego/plecaków/miniwalizek itp. oraz spełniający wymogi reżimów sanitarnych Covid-19, tj. o odpowiedniej pojemności miejsc siedzących.
 3. ) Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wcześniejszego podstawienia autokaru celem jego sprawdzenia. W przypadku awarii autokaru lub niedopuszczenia go przez policję lub inne organy do tego uprawnione do jazdy, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego usunięcia awarii, a w przypadku braku takiej możliwości, do zagwarantowania na swój koszt pojazdu zastępczego o standardzie tożsamym z ww. warunkami. Transport obejmuje wszystkie podróże uczestników w ramach wyjazdu.
 4. ) Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia na własny koszt: paliwa w ilości niezbędnej na przejazd zaplanowaną trasą, zapewni kierowców, niezbędną dokumentację dla środka transportu, wszelkie opłaty drogowe, parkingowe, wyżywienie kierowców oraz poniesie odpowiedzialność za jego właściwe przygotowanie techniczne.
 5. ) Zamawiający oświadczy, że zaproponowana kwota ryczałtowa obejmie wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w celu prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy.
 1. Warunki płatności
 1. ) Płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi po zrealizowaniu usługi transportu oddzielnie dla każdej z dwóch grup, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku i dostarczonej do Zamawiającego, tj. ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok lub faktury elektronicznej dostarczonej na adres: efaktura@umb.edu.pl - przelewem na wskazany nr konta.
 2. ) Wykonawca zobowiązany będzie umieścić na każdej fakturze/ rachunku adnotację bądź wydać osobne, podpisane oświadczenie informujące o dniu i godzinie wyjazdu z Białegostoku oraz o dniu i godzinie powrotu do Białegostoku (oddzielnie dla każdej przewożonej grupy).
 3. ) Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie dokonanie odbioru przedmiotu umowy potwierdzone Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony bez uwag.
 1. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: najniższa cena.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 2.

Termin / okres wykonania zamówienia:
maj-czerwiec 2021
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Projektów Pomocowych
Numer pokoju:
221
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Piłaszewicz, mail: anna.pilaszewicz@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
85 748 56 50
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
1. Ofertę należy złożyć w zaadresowanej kopercie: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta – usługa transportowa, nr sprawy 2/ZPU3/GER-WSK/2021 - Nie otwierać przed dniem 05.05.2021, do godz. 10.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną powyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.