AGU.304.23.2021

Dodane przez aleksandra.was… - 23/04/2021 - 07:21
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.23.2021 na wyłonienie Wykonawcy badań sekwencjonowania transkryptomu bakteryjnego (RNA-Seq) oraz genomów bakteryjnych (WGS)
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

a). Usługa sekwencjonowania nowej generacji (NGS) RNA bakteryjnego (RNA-Seq) z użyciem technologii Illumina dla 12 próbek całkowitego RNA wyizolowanego z bakterii o genomie wielkości 4.8-5.5Mb z liczbą 10 milionów sparowanych odczytów sekwencji 2x150bp (2x150bp paired-reads) na próbkę i jakością wyników ≥30% (Q30) dla ≥80% sekwencji (reads). Wyniki zapisane w formacie Fastq.

b). Usługa sekwencjonowania nowej generacji (NGS) DNA bakteryjnego z użyciem technologii Illumina i sparowanych odczytów sekwencji 2x150bp (2x150bp paired-reads) dla 3 próbek całkowitego DNA wyizolowanego z bakterii o genomie wielkości 4.8-5.5Mb z pokryciem 3Gb sekwencji na próbkę i jakością wyników ≥30% (Q30) dla ≥80% sekwencji (reads). Wyniki zapisane w formacie Fastq.

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca powinien posiadać  co najmniej  5- letnie doświadczenie w wykonywaniu takich badań, oraz dysponować odpowiednim zapleczem aparaturowym.

Dodatkowe informacje:

  1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert nr AGU.304.23.2021
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, dopuszczamy  również złożenie  oferty w języku angielskim.
  3. Zamawiający na realizację usługi przeznacza  następujące kwoty:

             w punkcie a) - 19 000,00 PLN brutto

             w punkcie b) - 4 500,00 PLN brutto

  1. Ofertę należy podpisać.

Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: AGU.304.23.2021

Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
Termin wykonania badań nie może być dłuższy niż jeden miesiąc od daty zawarcia umowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej.
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr hab..Krzysztof Fiedoruk,, e-mail: krzysztof.fiedoruk@umb.edu.pl.
Telefon kontaktowy:
tel +48 85 748-55-62
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Pałac Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.304.23.2021
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej na adres: krzysztof.fiedoruk@umb.edu.pl , pod warunkiem zabezpieczenia hasłem, które zostanie udostępnione po terminie złożenia oferty.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.