1/ZPU3/GER-WSK/2021

Dodane przez DzialProjektow… - 02/04/2021 - 07:20
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Polski dwóch 3-dniowych krajowych wizyt studyjnych w instytucji specjalizującej się w leczeniu sanatoryjnym, dla studentów UMB
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Polski dwóch 3-dniowych krajowych wizyt studyjnych w instytucji specjalizującej się w leczeniu sanatoryjnym dla ogółem 24 studentek i studentów kierunku lekarskiego, farmaceutycznego, fizjoterapii i pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zwanych Studentami. Wizyty studyjne będą realizowane w ramach projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” (Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów, Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

II. Opis tematyki wizyt studyjnych, w tym zagadnienia objęte wizytami studyjnymi:

Wizyty studyjne w instytucji specjalizującej się w leczeniu sanatoryjnym mają na celu ukazanie Studentom sposobu funkcjonowania pracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych ukierunkowanych na pracę ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w podeszłym wieku, a także ukierunkowanie ich na podniesienie kwalifikacji niezbędnych dla zapewnienia właściwej jakości opieki nad pacjentami w starszym wieku poprzez nabycie kompetencji zawodowych. Celem krajowych wizyt studyjnych Studentów w ośrodku będzie:

- obserwacja funkcjonowania interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych w ośrodku specjalizującym się w leczeniu sanatoryjnym, w tym:

  • przedstawienie przez przedstawiciela Wykonawcy opisu placówki sanatoryjnej,
  • przedstawienie specyfiki pracy z pacjentami (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w podeszłym wieku, w tym: wielokierunkowe podejście do problemów zdrowotnych pacjenta w podeszłym wieku),
  • przedstawienie członków interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w ośrodku sanatoryjnym, zakresu wykonywanych zadań oraz obserwacja ich pracy,
  • aktywnego kontaktu Studentów z pacjentami (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w podeszłym wieku),
  • spotkania podsumowujące wizytę Studentów w placówce.

Efektem wizyty studyjnej będzie także kształtowanie wśród Studentów postawy otwartości i chęci poznawania nowych metod terapeutycznych.

III. Miejsce realizacji: Wizyta studyjna realizowana zostanie w siedzibie Wykonawcy, teren Polski

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2.

 

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przyjętych kryteriów ocen. Szczegółowy opis kryteriów ocen oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, znajduje się w Załączniku nr 2. Szczegółowy opis zamówienia w pkt 5.
Termin / okres wykonania zamówienia:
Dwie wizyty studyjne będą realizowane w terminie: maj - czerwiec 2021. Dokładny termin dwóch wizyt studyjnych - każda 3 dni robocze - zostanie określony przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia pierwszej wizyty studyjnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Projektów Pomocowych
Numer pokoju:
221
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Piłaszewicz, mail: anna.pilaszewicz@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
85 748 56 50
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta – wizyta studyjna krajowa, nr sprawy 1/ZPU3/GER-WSK/2021 - Nie otwierać przed dniem 14.04.2021, do godz. 10.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną powyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.