TZ.20.6.2021.8.33

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 16/03/2021 - 13:25
Krótki opis zapytania:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Bionovo
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Bionovo
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

oferty proszę na adres e-mail ; katarzyna.polokwska@umb.edu.pl

część 1 - wg. załącznika nr 1

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 14 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy:
85 748 55 36
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia, ul.Akademicka 3, 15-267 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.