TKE/39/2023

Dodane przez TKE - 31/08/2023 - 11:25
Krótki opis zapytania:
Usługa comiesięcznej konserwacja z naprawami bieżącymi 18 dźwigów użytkowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Zawarcie umowy na 24 miesiące od 1.10.2023 r.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty usługowej  na wykonywanie   comiesięcznej  konserwacji,  bieżących napraw, pomiarów elektrycznych oraz   przygotowania i uczestnictwo w badaniach rocznych UDT , wg potrzeb przygotowanie dokumentacji resursu (żywotności ) dla  dźwigów osobowych użytkowanych w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wg załączonego wykazu . 

            Okres obowiązywania umowy na  usługi konserwacyjne  24 miesiące (01.10.2023 r. -30.09.2025 r.) z zastrzeżeniem zakończenia umowy jeżeli sumaryczna wartość usługi  konserwacji i napraw przekroczy  w okresie realizacji kwotę 120000,00 PLN brutto.

Urządzenie dźwigowe są zlokalizowane w obiektach UMB:

Dom Studenta nr 2 w Białymstoku ul. Waszyngtona 23 , cztery dźwigi;

Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku ul. Waszyngtona 13A;

Collegium Pathologicum  w Białymstoku ul. Waszyngtona 13 , sześć dźwigów;

Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku, ul. Waszyngtona 13A, dźwig i platforma;

Collegoim Primum w Białymstoku, ul Mickiewicza 2A;

Euroregionalne Centrum Farmacji w Białymstoku, ul Mickiewicza 2D , dwa dźwigi;

Centrum Dydaktyki Stomatologicznej w Białymstoku, ul. Skłodowskiej 24A jeden dźwig;

Centrum Dydaktyczno-Naukowe WNOZ w Białymstoku , ul. Szpitalna 37, dwa dźwigi.

Kryteria oceny:
najkorzystniejsza cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
dwadześcia cztery miesiące
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju:
p.152
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Janoszuk
Telefon kontaktowy:
85 7485549, 502472715,
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Uprawnienie UDT
Uprawnienia elektryczne do 1 kV
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji
15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2C
mailowo na adres andrzej.zajczuk@umb.edu.pl
Pokój numer:
p.152
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.